Buspassagerrettigheder

Sidst opdateret 07/02/2020
Nedenfor kan du læse mere om buspassagerers rettigheder, finde forordningen på området samt et tilhørende resumé.

Forordningen (EU) nr. 181/2011 fastsætter et minimum af rettigheder for passagerer, der rejser med bus inden for Den Europæiske Union.

 

Rettighederne, der minder om de rettigheder, som fly-, tog- og skibspassagerer har, omfatter blandt andet:

 

  • ret til ligebehandling uanset nationalitet, hvad angår priser og andre transportvilkår
  • ikke-diskriminerende behandling af handicappede og bevægelseshæmmede personer, navnlig gratis assistance i udpegede busterminaler og ombord på bussen og ret til pengeerstatning for tab af eller skade på bevægelsesmidler
  • fyldestgørende og tilgængelige oplysninger til alle passagerer i løbet af deres rejse og adgang til generelle oplysninger om deres rettigheder i busterminalerne og på internettet
  • ret til tilbagebetaling af den fulde billetpris eller omlægning af rejsen i tilfælde af overbooking, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt (gælder kun ved rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til erstatning svarende til 50 % af billetprisen ud over tilbagebetaling af den fulde billetpris, når busselskabet undlader at tilbyde passageren valget mellem tilbagebetaling eller omlægning (gælder i tilfælde af overbooking, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt for rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til passende assistance (f.eks. snacks, måltider, forfriskninger og, når det er nødvendigt, indkvartering) i tilfælde af aflysning eller forsinkelse på mere end 90 minutter (gælder kun ved rejser med en rejsetid på mere end 3 timer og en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til erstatning i tilfælde af trafikulykker, der medfører død, personskade, bortkomst eller beskadigelse af bagage
  • en obligatorisk klageordning oprettet af busselskaberne, som de skal stille til rådighed for alle passagerer
  • oprettelse af uafhængige organer i alle EU-medlemsstater med beføjelse til at håndhæve forordningen og eventuelt pålægge bøder

 

Klageproces

Såfremt du ønsker at klage over en hændelse, der har fundet sted i Danmark, skal du henvende dig til det pågældende busselskab, og anmode om en skriftlig afgørelse på din klage inden for tre måneder fra den dag rutekørslen blev udført eller skulle have været udført.

 

Er afgørelsen fra busselskabet ikke tilfredsstillende, skal du henvende dig til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Hvis din klage til ankenævnet falder udenfor forordningen om buspassagerrettigheder henviser ankenævnet til behandling heraf ved Færdselsstyrelsen.

Buspassagerrettigheder

Her kan du finde vejledninger og rapporter vedr. buspassagerrettigheder

Forordning

Nr. 181/2011

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Gældende fra

25/02/2011

Regulering om buspassagerers rettigheder

Bekendtgørelse

BEK nr 313 af 26/03/2015

Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Gældende fra

01/04/2015

Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.