Spørgsmål og svar

Sidst opdateret 28/06/2022
Vi har samlet en række spørgsmål, som vi ofte modtager, og givet det samme svar som vi giver via mail eller opkald.

Spørgsmål og svar for kørelærere

Det er ikke muligt for forældre eller andre at overvære en køreprøve. Kørelæreren har derimod ret til at overvære prøven, medmindre ansøgeren eller den prøvesagkyndige har særlige indvendinger imod. Herudover kan det forekomme, at prøven overværes af endnu en prøvesagkyndig i forbindelse med Færdselsstyrelsens kvalitetssikring.

Adressen er planlaegning@fstyr.dk

Du skal kontakte kommunen, som du gør i dag, når du søger om generhvervelse og fornyelse af dit kørekort.

Hvis du ønsker at klage over teori- eller praktiske prøve eller klage over kørelærernes forprøve eller afsluttende prøve skal du sende klagen til Færdselsstyrelsen senest 4 uger efter prøven. Hvis Færdselsstyrelsen fastholder afgørelsen, videresendes klagen og sagen til Trafikstyrelsen.

Du kan se en oversigt over vores adresser på denne side. Her fremgår det også, hvis der mangler lokationer.


Færdselsstyrelsen afvikler omkring 8.000 - 8.500 prøver om ugen. Antallet af prøver forventes øget uge for uge. 
Hvis du er kørelærer og skal booke en tolk i forbindelse med en prøve, kan du henvende dig til den lokale politikreds, som kan anvise en tolk. Hvis du som elev har brug for en tolk, skal du henvende dig til din kørelærer. 

Hvis du som elev har brug for en tolk, skal du henvende dig til din kørelærer. 

Færdselsstyrelsen vil på længere sigt digitalisere området og arbejde med en mere datadrevet tilgang for at levere serviceforbedringer til både elever og kørelærere.

Færdselsstyrelsen frigiver efter en fast plan. Vores frigivelsesstrategi bliver løbende evalueret og tilpasset. Når vi ændrer på vores måde at frigive prøver, offentliggør vi det på vores hjemmeside.
Det er svært at undgå aflysninger lige pt., når en prøvesagkyndig fx bliver ramt af sygdom. Vi har ikke mandskab til, at vi kan sætte en anden prøvesagkyndig ind under sygdom, men vi arbejder på en løsning, så vi kan undgå at aflyse prøver. 
Færdselsstyrelsen er meget bevidst om de gener, ventetiderne giver. Vi er godt i gang med at implementere en række tiltag, der kan afhjælpe situationen her og nu, samt sikre en mere stabil drift på sigt – blandt andet ved at ansætte timelønnede prøvesagkyndige. 
Færdselsstyrelsen gør alt, hvad vi kan for at undgå at aflyse prøver. Prøvesagkyndige kan dog blive syge, have behov for at holde barnets første sygedag og lign. Derfor kan vi nogle gange komme i den situation, at vi må aflyse med kort varsel. Når det sker, forsøger vi sammen med den relevante kørelærer at få en ny prøve booket. 
Vi er ved at ansætte timelønnede prøvesagkyndige, der vil kunne øge vores prøvekapacitet. 
Færdselsstyrelsen lægger det antal prøver ud, som vi har mandskab til at afvikle. Dog er vi plaget af en række udfordringer med IT-systemet, hvor prøverne bliver lagt ud, der gør at vi ikke har fået lagt prøver lige så langt ud i fremtiden, som politiet tidligere har gjort. Derfor kan det se ud som om at prøveudbuddet er væsentligt lavere end tidligere, men dette er ikke tilfældet. Kørelærerne kan derfor opleve, at der vil være yderligere prøver af booke i nogle uger, i takt med, at vi får oprettet alle de planlagte prøver i systemet.
Færdselsstyrelsen fik først adgang til prøvebookingsystemet den 1. oktober. Derfor har styrelsen ikke haft mulighed for at lægge nye prøver ud før det tidspunkt. Samtidig skulle systemet også igennem en større opgradering, der yderligere gav problemer med at få indlagt yderligere prøver. Vi regner dog med, at vi snarest muligt vil have lagt prøver nok ind i systemet til, at kørelærerne kan booke 3-4 uger ud i fremtiden, fremfor 2 uger som nu. Kørelærerne kan derfor forvente, at de snart får en bedre mulighed for at planlægge deres virksomheds aktiviteter.
Antallet af personer pr. teoriprøve afhænger som udgangspunkt af prøvelokalet størrelse og indretning. Færdselsstyrelsen afholder teoriprøver med maks. 12 personer og hvis der er tale om specialprøve – fx teoriprøver med tolk og lign. så reduceres antallet personer til f.eks. 6 og i nogle tilfælde helt ned til 1.
Antallet af teori- og praktiske prøver der udbydes, tilpasses løbende, så der er en balance mellem, hvor mange prøver der udbydes af hver type. Færdselsstyrelsen har i opstartsperioden prioriteret, at der afvikles flere praktiske prøver, da der i øjeblikket er en stor gruppe køreelever, som har fuldendt deres teoriprøve og kun mangler den praktiske prøve for at færdiggøre kørekortet.
Planlægningsenheden behandler kun henvendelser om planlægning fra personer, som booker prøver på koreprovebooking.dk, det vil sige kørelærere, køreskoler, fagskoler, erhvervsskoler, kommuner og lign. Vi udleverer derfor kun telefonnummeret til disse personer.
Vi har sendt en opfordring til kørerlærerne om at de skal holde sig til deres eget område. Vi ser på mulige sanktionsmuligheder, i tilfælde af at opfordringen ikke følges.

Såfremt en elev eller kørelærer bliver forhindret i at møde op til en planlagt prøve, skal I som kørelærere snarest muligt aflyse prøven på koreprovebooking.dk.

Af § 5 i bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet fremgår det, at hvis en ansøger udebliver fra en berammet prøve, uden at melde afbud senest kl. 12.00 fem hverdage før prøven, skal der ske fornyet betaling, før der kan berammes en ny prøve.

Hvis udeblivelsen skyldes dokumenteret sygdom hos ansøgeren selv eller hos kørelæreren, skal der ikke ske fornyet betaling, før kommunalbestyrelsen kan beramme en ny prøve.

Skyldes fraværet sygdom, skal dokumentation herfor indleveres til kommunernes Borgerservice, der herefter kan beramme en gebyrfri prøve.

Retningslinjer

Orienteringsbrev omkring håndtering af afbud og gebyrfrie prøver

Færdselsstyrelsen skal i det følgende præcisere håndteringen af afbud til køreprøver samt gebyrfrie prøver.

Spørgsmål og svar om kørekortreglerne mv.

Du bliver indkaldt til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis Færdselsstyrelsen vil have evalueret din føreregnethed.

 

Køretesten afholdes for at vurdere, om du kan erhverve, forny eller bevare kørekort.

 

Det bliver vurderet:

 

  • om der bør ske tekniske og indretningsmæssige tilpasninger af køretøjet,
  • om du fortsat er i besiddelse af en tilfredsstillende helbredstilstand, f.eks. hvis du som følge af alder eller sygdom bliver lægeligt vurderet til ikke at have evne til at føre køretøjer, der kræver kørekort.

 

Køretesten har normalt en varighed af ca. 30 minutter.

Hvis du vil klage over en teoriprøve eller en praktisk køreprøve, skal du klage til Færdselsstyrelsen. Klagefristen er 4 uger fra du har fået meddelt afgørelsen, dvs. den dag du var til prøve.

Borgerservice kan påføre forskellige påtegningskoder på et kørekort, hvilket vil fremgå nederst på bagsiden af kørekortet.

 

Hvis du f. eks ikke lever op til de gældende synskrav uden anvendelse af briller/ kontaktlinser, vil borgerservice i disse tilfælde påføre en kode, som betyder, at ansøger skal anvende briller eller kontaktlinser under kørsel. Det kan også være en kode for særlig indretning af bilen.

 

De nuværende påtegningskoder kan du læse om i bekendtgørelse om kørekort, bilag 8.

Den begrænsede gyldighedstid er med til at sikre kørekortet mod forfalskning.

Kørekort til gruppe 1 er gyldige højst 15 år

(stor knallert, motorcykel, bil, påhængskøretøj til bil og traktor)

 

Kørekort til gruppe 2 er gyldige højst 5 år

(lastbil, bus, påhængskøretøj til lastbil/ bus og erhvervsmæssig personbefordring til taxa og bus).

 

Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kræver lægeattest, så det kan undersøges, om man fortsat opfylder de helbredsmæssige betingelser.

 

Disse gyldighedstider for de to kørekortgrupper er fastsat og har været gældende fra d. 19. januar 2013.

Pr. 1. januar 2007 overgik flere af politiets kørekort-opgaver til kommunerne.

 

Det er derfor ved borgerservice at kørekortsager starter, og det er derfor også til borgerservice, at spørgsmål om blandt andet ansøgning om fornyelse, udvidelse og generhvervelse af kørekort, udstedelse/bestilling af kørekort, udstedelse og forlængelse af midlertidigt kørekort, udstedelse af erstatningskørekort og internationalt kørekort skal rettes.

 

Det er ligeledes borgerservice, som booker køreprøver (både teori og praktisk) og opkræver gebyrer i kørekortsager.

Politiet har udarbejdet informationsark om de nye kørekortregler, der gælder fra 19. januar 2013.

 

  • Kørsel med motorcykel, bil og påhængskøretøj
  • Kørsel med lastbil eller bus

Alderskrav fremgår også.

 

Som følge af et EU-direktiv trådte nye regler om kørekort i kraft den 19. januar 2013.

 

Reglerne medfører blandt andet ændringer i reglerne om kørekort til motorcykel, bil og påhængskøretøj.

Hvis du som kørekortansøger bliver syg før din prøve og ikke kan deltage i den, skal du hurtigst muligt informere din kørelærer om, at du er forhindret.

Af § 5 i bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet fremgår det, at hvis en ansøger udebliver fra en berammet prøve, uden at melde afbud senest kl. 12.00 fem hverdage før prøven, skal der ske fornyet betaling, før der kan berammes en ny prøve.

Hvis udeblivelsen skyldes dokumenteret sygdom hos ansøgeren selv eller hos kørelæreren, skal der ikke ske fornyet betaling, før kommunalbestyrelsen kan beramme en ny prøve.

Skyldes fraværet sygdom, skal dokumentation herfor indleveres til kommunernes Borgerservice, der herefter kan beramme en gebyrfri prøve.

Retningslinjer

Orienteringsbrev omkring håndtering af afbud og gebyrfrie prøver

Færdselsstyrelsen skal i det følgende præcisere håndteringen af afbud til køreprøver samt gebyrfrie prøver.

I tilfælde af at Færdselsstyrelsen aflyser teori- eller praktisk prøve, fx på grund af sygdom hos en prøvesagkyndig, sørger styrelsen for, at der gives en gebyrfri prøve.

I øvrige tilfælde skal gebyrfrie prøver håndteres af kommunerne.

Retningslinjer

Orienteringsbrev omkring håndtering af afbud og gebyrfrie prøver

Færdselsstyrelsen skal i det følgende præcisere håndteringen af afbud til køreprøver samt gebyrfrie prøver.

Kommunen håndterer alle sager omkring gebyrfrie prøver, hvis ansøgeren eller kørelæreren er blevet forhindret pga. sygdom.

Af § 5 i bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer på kørekortområdet fremgår det, at hvis en ansøger udebliver fra en berammet prøve, uden at melde afbud senest kl. 12.00 fem hverdage før prøven, skal der ske fornyet betaling, før der kan berammes en ny prøve.

Hvis udeblivelsen skyldes dokumenteret sygdom hos ansøgeren selv eller hos kørelæreren, skal der ikke ske fornyet betaling, før kommunalbestyrelsen kan beramme en ny prøve.

Skyldes fraværet sygdom, skal dokumentation herfor indleveres til kommunernes Borgerservice, der herefter kan beramme en gebyrfri prøve.

Retningslinjer

Orienteringsbrev omkring håndtering af afbud og gebyrfrie prøver

Færdselsstyrelsen skal i det følgende præcisere håndteringen af afbud til køreprøver samt gebyrfrie prøver.