NOx udledning

Sidst opdateret 21/04/2021
I Regeringens klima- og luftudspil fra oktober 2018 blev der taget initiativ til at styrke indsatsen mod snyd med lastbilers NOx-begrænsende udstyr.

Behovet for at styrke indsatsen skyldes de særlige udfordringer med at opdage og bevise ulovlig manipulation med lastbilers forureningsbegrænsende udstyr 

Som led i aftalen blev det besluttet, at indsatsen mod snyd blandt andet skal omfatte udvikling og implementering af kontrolmetoder og værktøjer, som skal anvendes til at sikre, at lastbilerne overholder loven om at begrænse af luftforureningen.  

I forbindelsen med indsatsen er der udarbejdet en rapport indenfor hver af emnerne:

  • Mobil remote sensing
  • Anvendelse af SEMS- (simplified Emission Measurement System) i forbindelse med periodesyn
  • OBD (On Board Diagnose) som kontrolmetode
  • Hvordan nyttelasten kan påvirke temperaturen i emissionssystemet
  • Alternative testmetoder til brug for miljøkontrol ved periodesyn
  • Stillestående målinger på tunge køretøjer
 

Nyhed:

Plume chasing-teknologi på Færdselsstyrelsens tilsynsbiler skal være med til at sikre fair konkurrence og renere luft til danskerne

Mobil Remote Sensing

Sidst opdateret 05/05/2021

I den første undersøgelse blev det mobile remote sensing (Plume Chasing) udstyr valideret. Det samme køretøj blev målt både med PEMS-udstyr  (Portable emissions measurement)  og mobilt remote sesing udstyr. Målingerne viste, at mobilt remote sensing udstyr kan bruges til at måle på lastbiler, og målingerne kan vise om det emissionsbegrænsende udstyr er velfungerende. 

I den anden del af indsatsen blev udstyret afprøvet i samarbejde mellem Færdselsstyrelsen og Politiet på de danske motorveje. Udstyret blev afprøvet i 10 dage, og gennem de 10 dage blev NOx udstødningen fra mere end 500 tungekøretøjer målt. Testen viste, at det er muligt at lave en smart udvælgelse af køretøjer til vejsidekontrol af det emissionsbegrænsende udstyr.

Rapport

Plume Chasing – A way to detect high NOx emitting vehicles

Rapporten demonstrerer, at mobilt remote sensing(plume chasing)kan bruges som udvælgesværktøj til at vurdere, om en lastbil udleder et højere niveau NOx end tilladt.

Rapport

Heavy Duty Vehicle (HDV) NOx emission measurement with mobile remote sensing (Plume Chasing) and subsequent inspection of high emitters

Rapporten resumerer de 10 dages afprøvning af mobilt remote sensing (plume chasing) udstyret.

Anvendelse af SEMS-udstyr i forbindelse med periodesyn

Sidst opdateret 05/05/2021
Indsatsen omfatter bl.a. undersøgelser af andre mulige kontrolmetoder, der kan anvendes i forbindelse med periodesyn af tungekøretøjer. I denne forbindelse er der gennemført et praktisk forsøg med anvendelse af SEMS-udstyr i forbindelse med periodesyn af tunge køretøjer. 
Forsøget skulle afklare en mulig metode for emissionsmålinger ved periodesyn, hvori det forsøgtes kortlagt, hvordan udstyret kunne installeres på forskellige fabrikater af tunge køretøjer, samt om det med en kort prøvetur på ca. 8 km kunne påvises, om det emissionsbegrænsende udstyr var virksomt. 
Forsøget viste, at det er muligt at anvende SEMS-udstyr til at fastlægge NOx emissionsniveauet for tungekøretøjer. 
Rapport

SEMS equipment in connection with periodic technical inspections (PTI) of lorries

SEMS-udstyr i forbindelse med periodesyn på lastbiler:
Rapporten sammenfatter et litteraturstudie af metoder, der kan anvendes til at måle NOx udledningen i forbindelse med periodesyn af tunge køretøjer.

OBD-udstyr som kontrolmetode af det emissionsbegrænsende udstyr

Sidst opdateret 05/05/2021
Færdselsstyrelsen har fået udviklet en kontrolmetode der bygger på OBD. Denne kontrolmetode kan bruges ved periodesyn af tunge køretøjer og kan anvendes til afsløre om det emissionsbegrænsende udstyr er velfungerende.
Rapport

Application of OBD

Rapporten beskriver metoden, der bygger på OBD, som kan anvendes til at sandsynliggøre, at det emissionsbegrænsende udstyr virker. Ydermere, er metoden afprøvet på en række tunge køretøjer.

Hvordan nyttelasten kan påvirke temperaturen i emissionssystemet

Sidst opdateret 05/05/2021
Gennem plume chasing-projektet er det blevet indikeret, at specielt ulastede lastbiler eller lastbiler (trækkraft for sættevogn) med stor motoreffekt og lille last kan have en høj NOx-udledning på trods af et velfungerende efterbehandlingssystem. Den høje udledning skyldes lav belastning på motoren og dermed lav temperatur i efterbehandlingssystem. 
I projektet ønskes det nærmere undersøgt, under kontrollerede forhold, om efterbehandlingssystem på lastbil uden læs bliver varmt, og dermed funktionelt, når lastbilen ikke er udsat for nogen belastning i form af en sættevogn med læs. 
Rapport

The effect of payload on the temperature of the SCR-system

Rapporten opsummerer en feltundersøgelse af 5 tunge køretøjer, hvor deres emissionssystemer blev overvåget med On Board Diagnose (ODB) -udstyr under almindelige drift betingelser.

Alternative testmetoder til brug for miljøkontrol ved periodesyn

Sidst opdateret 05/05/2021
Dette studie kortlægger, om der findes alternative metoder til forbedringen af miljømålinger ved periodesyn. Studiet indeholder også et nabotjek, hvor det kortlægges, hvordan vores nabolande håndterer udfordringerne med måling af NOx udledningen i forbindelse med periodesyn. 
Rapport

Methods and technologies to support Periodic Technical Inspection of emission-controlled systems on heavy duty vehicles.

Rapporten sammenfatter et litteraturstudie af metoder, der kan anvendes til at måle NOx udledningen i forbindelse med periodesyn af tunge køretøjer.

Stillestående målinger af tunge køretøjer

Sidst opdateret 05/05/2021
Rapporten undersøger NOx-udledning fra stillestående køretøj. Her undersøges det, hvilke metoder og teknologier som kan anvendes til måling af NOx-udledning fra et stillestående køretøj, med henblik på at påvise om et konkret køretøjs emissionsbegrænsende udstyr er funktionelt.
Undersøgelsen har haft særligt fokus på lastbilers efterbehandlingssystem og, om metoder og teknologier kan anvendes på en stillestående lastbil, som bliver undersøgt ved en vejsidekontrol.
Rapport

Stationary NOx measurements – A way to detect high NOx emitting vehicles

I denne rapport beskrives det hvordan NOx udledningen kan måles fra et stillestående køretøj.