Regulering af færdslen

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsen har netop udstedt en ny bekendtgørelse, som giver mulighed for at anvende de såkaldte trafikofficials og race marshalls til at regulere færdslen ved større sports- og kulturarrangementer.

Vejledning om trafikofficials og race marshals

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsen har udgivet en vejledning om anvendelse af trafikofficials og race marshals, godkendelse som kursusudbyder, visse myndighedspersoners regulering af færdslen samt bekendtgørelsens overgangsbestemmelser.

Politiets tilladelse til regulering af færdslen

Ved større sports- og kulturarrangementer kan arrangøren søge om tilladelse til at anvende trafikofficials og race marshals, når det er nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden eller en hensigtsmæssig trafikafvikling. Personer, der regulerer færdslen som trafikofficials og race marshals, skal have gennemført et kursus i færdselsregulering hos en godkendt kursusudbyder.

Vurdering af behovet for færdselsregulering

Det vil være op til arrangøren af arrangementet at vurdere, om der kan opstå situationer i forbindelse med arrangementets afvikling, hvor hensynet til færdselssikkerheden eller en hensigtsmæssig trafikafvikling kræver, at færdslen reguleres ved brug af trafikofficials og race marshals. Det kan f. eks. være i forbindelse med cykel- eller motionsløb, hvor der både er mange deltagere og tilskuere samt øvrig trafik, som skal afskærmes fra løbet.

Det kan tilsvarende være nødvendigt at færdselsregulere af hensyn til en hensigtsmæssig trafikafvikling. For eksempel kan der ved arrangementer opstå trafikale udfordringer, hvis et større antal køretøjer skal køre samme vej.

Arrangørens vurdering af behovet for færdselsregulering i forbindelse med et konkret arrangement, kan ske på baggrund af en forudgående dialog med den stedlige politikreds, hvor arrangementet afholdes. Det vil også være denne politikredsen som giver tilladelse til anvendelse af trafikofficials og race marshals.

Instruktion af trafikofficials og race marshals

I forbindelse med afvikling af et arrangement, hvor politiet har givet tilladelse til at anvende trafikofficials og race marshals, skal arrangøren af arrangementet sikre, at de trafikofficials og race marshals som skal regulere færdslen ved arrangementet modtager fornøden instruktion om opgaven. Forpligtelsens påhviler arrangøren af arrangementet, som vil være den person, forening eller virksomhed, der har ansøgt politiet om tilladelse til regulere færdslen i forbindelse med det pågældende arrangement.

Det vil være en konkret vurdering i forhold til det pågældende arrangement, hvad der er ”fornøden instruktion”. Det er derfor heller ikke muligt at lave en udtømmende opregning af hvilke oplysninger, arrangøren skal formidle til de trafikofficials og race marshal, der deltager ved et arrangement. Instruktionen bør som minimum indeholde kontaktoplysninger på den person, som den pågældende trafikofficial eller race marshal refererer til under arrangementet, indholdet af politiets tilladelse og andre planer for arrangementets afvikling. Der kan derudover være andre særlige oplysninger, som har betydning for færdselsreguleringen ved det konkrete arrangement.

Instruktion kan både ske mundtligt og skriftligt, da dette ikke er nærmere reguleret i bekendtgørelsen. Det vil derfor være op til arrangøren selv at afgøre, hvordan det bedst sikres, at alle har fået den fornødne instruktion.


Godkendelse som kursusudbyder

For at blive godkendt som kursusudbyder, skal man sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen via nedenstående mailadresse. Nedenstående ansøgningsblanket kan anvendes til formålet.

Kontakt

Ansøgning

Ansøgning om godkendelse som kursusudbyder (trafikofficials)

Brug denne blanket, når du skal ansøge om godkendelse som kursusudbyder (trafikofficials).

En kursusudbyder kan først godkendes af Færdselsstyrelsen efter høring af Rigspolitiet.

Ansøgningen skal vedlægges relevante bilag. Kravene for kursets indhold fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og 2. Det skal i forbindelse med ansøgningen beskrives nærmere, hvordan man vil tilrettelægge kurset, så deltagerne opnår den viden, der er fastsat krav om i bekendtgørelsens bilag 1 og 2. Færdselsstyrelsen vil på styrelsens hjemmeside offentliggøre en liste over godkendte kursusudbydere, så det bliver muligt at kontrollere, hvorvidt et kursus afholdes af en godkendt kursusudbyder.

 

Dokumentation for underviserens kompetencer

Ansøgningen skal indeholde navn på kursets undervisere, og der skal vedlægges dokumentation for, at de har en særlig viden om færdselsregulering.

En sådan viden kan erhverves på flere måder, herunder via en tidligere eller nuværende beskæftigelse ved f.eks. politiet eller lang praktisk erfaring med udførelse af færdselsregulering, f.eks. som trafikofficials efter de hidtil gældende regler.

 

Kursusbeviser

Efter deltagelse i kursus for trafikofficials og race marshal udsteder kursusudbyder et kursusbevis til personer, som har gennemført kurset. Kursusudbyder bekræfter ved udstedelsen, at kursusdeltageren har opnået tilstrækkelig viden og kompetencer til at regulere færdslen.

Bekendtgørelsen fastsætter ikke formkrav til kursusbeviset. Det er derfor op til den enkelte kursusudbyder at vurdere, hvilken udformning der er mest hensigtsmæssig. Det kan derfor både være i almindeligt papirformat eller udformet som et mindre plastikkort. Det er dog vigtigt, at kursusbeviset er muligt at medbringe ved de arrangementer, hvor den pågældende trafikofficial eller race marshal skal regulere færdslen.

Visse myndighedspersoners regulering af færdslen

En række myndighedspersoner kan efter bekendtgørelsen regulere færdslen i forbindelse med specifikke opgaver, som myndigheden varetager. Den pågældende myndighed skal sikre, at de medarbejdere i myndigheden som foretager færdselsregulering har tilstrækkelig viden og kompetencer hertil. Der kan i den forbindelse sammenlignes med den viden og kompetencer, som trafikofficials opnår ved at deltage i kurser efter bekendtgørelsens bilag 1.

Overgangsbestemmelser

Trafikofficials og medarbejdere fra skatteforvaltningen, som har gennemført en uddannelse i regulering af færdslen efter de hidtil gældende regler, kan fortsat regulere færdslen efter de nye regler i bekendtgørelsen. Der er derfor ikke krav om, at personer, som er uddannet trafikofficials efter de hidtil gældende regler skal gennemføre et kursus som trafikofficials efter de nye regler, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 3.

De foreninger og specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, som har uddannet trafikofficials efter de hidtil gældende regler, kan fortsætte hermed frem til den 31. december 2018, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 5. Først herefter vil de skulle leve op til kravet om godkendelse som kursusudbyder efter de nye regler i bekendtgørelsen.

Godkendte kursusudbydere

 • Civilfærdselsregulering c/o Christian Fryd

  Æblegården 11

  4300 Holbæk

  39282526

 • Danmarks Idrætsforbund DIF

  Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20

  2605 Brøndby

  56808310

 • DGI

  Vingsted Skovvej 1

  7182 Bredsten

  40011218

 • Lisbeths Køreskole

  Vranderupvej 5

  6000 Kolding

  36039175

 • Tradium

  Vestre Alle 26

  8900 Randers C

  32806872

Ansøgning

Tillægsblanket for undervisere i færdselsregulering i trafikofficial og race marshal

Denne blanket vedlægges som bilag til ansøgning om godkendelse som kursusudbyder i færdselsregulering.

Bekendtgørelse

BEK nr 295

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Gældende fra

26/04/2018

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

Sidst opdateret 27/01/2020
Færdselsstyrelsen har udstedt en ny vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport.
Vejledningen redegør for de betingelser, der skal være opfyldt for, at særtransporter er omfattet af særtransportbekendtgørelsen.

Desuden indeholder vejledningen en redegørelse for grundlæggende begreber, som ”nødvendigt”, ”udeleligt” og ”ét stykke gods”. Ligesom vejledningen redegør for den rimelighedsvurdering, som politiet skal foretage, når de skal vurdere, om, der kan gives en tilladelse til særtransport.
Vejledning

Vejledning betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

Vejledningen beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for, at særtransporter er omfattet af særtransportbekendtgørelsen.