Autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter

Sidst opdateret 07/07/2023
Her kan du læse om, hvordan reglerne er for at kunne udføre arbejde på takografer, hvordan du ansøger om autorisation, og hvilke virksomheder, der er godkendt til at uddanne personale og udføre tilsyn med installatører og værksteder.

Hvem skal autoriseres?

Installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter, der skal installere, efterse, kontrollere og reparere takografer.

Hvad kan du få autorisation til?

Du kan søge om autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere takografer.

Autorisationen kan udstedes som en af følgende:

 

  • A-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge takografer.
  • I-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere digitale og intelligente takografer.


En I-autorisation er ikke længere begrænset til alene at gælde konkrete fabrikater af intelligente takografer, dette er afskaffet i forbindelse med ikrafttrædelse af BEK 579 af 25. maj 2023 per 1. juli 2023.

For at få en autorisation skal installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten være etableret i Danmark og opfylde betingelserne i værkstedsautorisationsbekendtgørelsen og dertilhørende bilag, herunder blandt andet krav til uddannelse mv. Bekendtgørelsen finder du nedenfor.

Fremadrettet vil Færdselsstyrelsen ved modtagelse af ansøgning om autorisation efter Bek 579 af 25. maj 2023 indledningsvis kontakte værkstedet og bede værkstedet om, at dokumentere, at det udstyr, som er nødvendigt for at udføre de relevante afprøvninger og opgaver, forefindes, således Færdselsstyrelsen kan komme på besøg og udarbejde den nødvendige rapport (det der tidligere hed en godkendelsesrapport). Der skal ydermere også vedlægges en ansøgningsblanket, sammen med beviser for personalets uddannelse.

Hvordan får jeg en autorisation?

Du skal udfylde ansøgningsblanketten. Du kan finde blanket til ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer nedenfor.

Du efter du har ansøgt om autorisation indledningsvis blive kontaktet og bedt om at dokumentere, at det udstyr, som er nødvendigt for at udføre de relevante afprøvninger og opgaver, forefindes, således Færdselsstyrelsen kan komme på besøg og udarbejde den nødvendige rapport.
Rapporten skal dokumentere, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten lever op til betingelserne i bekendtgørelsens bilag 1, samt, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten har et kvalitetsledelsessystem.

Du skal som ansøger give samtykke til, at Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger fra Kriminalregisteret. Er ansøger et selskab, eller er ejeren af en personligt drevet virksomhed ikke stedlig daglig leder i virksomheden, indhenter Færdselsstyrelsen efter samtykke fra den stedlige, daglige leder tillige oplysninger om denne fra Kriminalregisteret.

Du skal dokumentere, at dir personale er behørigt uddannet. Dette gør du ved at indsende deres uddannelsesbeviser, som skal være udstedt af et af Færdselsstyrelsen godkendt uddannelsessted.

Du skal bekræfte, at installatøren, værkstedet eller køretøjsfabrikanten ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

Udfyldt ansøgningsblanket, dokumentation for, at det udstyr, som er nødvendigt for at udføre de relevante afprøvninger og opgaver, forefindes, således Færdselsstyrelsen kan komme på besøg og udarbejde den nødvendige rapport, samt, uddannelsesbeviser sendes til Færdselsstyrelsen.

Hvor længe er en autorisation gyldig?

at autorisationer og godkendelser efter tidligere regler forbliver gyldige (dette gælder både BEK 1318 af 22 november 2018 og BEK 1484 af 13. december 2013).

Værksteder som i dag er D-autoriseret efter BEK 1484 af 13. december 2013 eller er D- eller I-autoriseret efter BEK 1318 af 22 november 2018, og som ikke ønsker at blive autoriseret efter den nye bekendtgørelse, kan således undlade at foretage sig noget, da tidsbegrænsningen på 5 år fjernes.

De værksteder som ikke ønsker at lade sig autorisere efter BEK 579 af 25. maj 2023, og som ønsker fortsat at beholde deres autorisation efter BEK 1318 af 22 november 2018 eller BEK 1484 af 13. december 2013, skal løbende have udskiftet deres autorisationsbevis. 

Årsagen til udskiftningen er, at autorisationsbeviserne er gældende til en bestemt dato, nemlig 5 år efter at der oprindeligt er sket autorisation eller gen-autorisation. Færdselsstyrelsen vil i takt med at autorisationsbeviserne ”udløber” kontakte værkstederne ca. to måneder inden dette sker, og herefter fremsende et nyt autorisationsbevis uden udløbsdato.

Det er en forudsætning for at opretholde autorisationen, at installatøren og værkstedet mindst en gang hvert andet år lader en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, påse deres procedurer for håndtering af takografer, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndtering af værkstedskort.

Er der særlige forpligtelser forbundet med en autorisation?

Bortkomst af plombematricer/-dorne skal indberettes til Færdselsstyrelsen.

Inddrages et værkstedskort eller tilbageleveres et værkstedskort til installatøren, værkstedet og køretøjsfabrikanten, skal kortet straks indsendes til Færdselsstyrelsen. Kortet indsendes med oplysning om årsagen til indsendelsen.

Værkstedet skal opbevare kontrolrapporter i 2 år fra det tidspunkt, hvor kontrolrapporten blev udfærdiget. Kontrolrapporten er den rapport, der skal udarbejdes i de tilfælde, hvor værkstedet har afhjulpet uregelmæssigheder i takografens funktion, uanset om dette sker ved en periodisk kontrol eller ved en kontrol gennemført på anmodning af politiet.

Hvordan føres der tilsyn og uanmeldt kontrol med autoriserede installatører og værksteder
Installatøren og værkstedet skal mindst én gang hvert andet år lade en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, påse deres procedurer for håndtering af takografer, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndtering af værkstedskort. Tilsynet er et såkaldt ”skrivebordstilsyn”, hvor du skal fremsende materiale til tilsynsvirksomheden. Installatøren og værkstedet er således forpligtet til at give en tilsynsvirksomhed alle de nødvendige oplysninger til brug for tilsynet. Overholdes to års fristen ikke vil der uden yderligere varsel ske bortfald af autorisationen.

Udgifterne ved tilsyn og udfærdigelse af tilsynsrapport afholdes af installatøren eller værkstedet.

Færdselsstyrelsen vil hvert år foretage et antal uanmeldte kontrolbesøg hos installatører og værksteder med autorisation.

Hvordan føres der tilsyn og uanmeldt kontrol med autoriserede installatører og værksteder?

Installatøren og værkstedet skal mindst én gang hvert andet år lade en tilsynsvirksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, påse deres procedurer for håndtering af takografer, herunder de trufne sikkerhedsforanstaltninger og håndtering af værkstedskort.
Tilsynet er et såkaldt ”skrivebordstilsyn”, hvor du skal fremsende materiale til tilsynsvirksomheden. Installatøren og værkstedet er således forpligtet til at give en tilsynsvirksomhed alle de nødvendige oplysninger til brug for tilsynet. Overholdes to års fristen ikke vil der uden yderligere varsel ske bortfald af autorisationen.

Udgifterne ved tilsyn og udfærdigelse af tilsynsrapport afholdes af installatøren eller værkstedet.

Færdselsstyrelsen vil hvert år foretage et antal uanmeldte kontrolbesøg hos installatører og værksteder med autorisation.

Hvor finder du reglerne for autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter?

Reglerne for autorisation af installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter kan du finde i takografforordningen og værkstedsautorisationsbekendtgørelsen. Takograffordningen og bekendtgørelsen finder du nedenfor.

Ansøgning

Ansøgning om I-autorisation og bortfald af A-autorisation

Særlig § 29 ansøgningsblanket – (BEK 579 af 25. Maj 2023)
Ansøgning

Ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Du skal benytte denne blanket hvis du ønsker at ansøge om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.
Skema

Kontrolskema for arbejde på takografer inden for vejtransport

Du skal udfylde dette kontrolskema ved periodisk eftersyn af takografer.
Kontrolrapport

Kontrolrapport

Du skal udfylde denne kontrolrapport i tilfælde af, at der er konstateret uregelmæssigheder i takografens funktion, der må afhjælpes.
Attest

Attest om manglende dataoverførsel fra en digital eller intelligent takograf

Denne blanket skal anvendes ved erklæring om manglende dataoverførsel fra en digital eller intelligent takograf.
Erklæring

Erklæring om fjernelse eller brud på en takografs plombering

Du skal udfylde denne erklæring, hvis du i forbindelse med reparation eller ændring af et køretøj fjerner eller bryder en takografs plombering.
Erklæring

Tro- og loveerklæring

Du skal udfylde denne erklæring ved bortkomst af bl.a. matricer/-plomber.
Attest

Kontrolattest for hastighedsbegrænsere

Udfyld denne attest i forbindelse med kontrol af hastighedsbegrænser.
Vejledning

Vejledning om behandling af persondata til ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Vejledning om behandling af persondata til ansøgning om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.

Bekendtgørelse

BEK nr 579 af 25/05/2023

Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Gældende fra

25/05/2023

BEK nr 579 af 25/05/2023 Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer