Betinget frakendelse og køre- og hviletidsordning

Sidst opdateret 30/08/2021
Hvis du overtræder færdselsloven, kan du få en betinget frakendelse af førerretten. I afsnittet ”love og regler” er der henvisning til færdselsloven, hvoraf det fremgår, hvornår en betinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

Betingelser for at beholde førerret og kørekort

Hvis du bliver betinget frakendt, så beholder du din førerret, og dermed dit kørekort, på vilkår af:


  • at du aflægger og består en kontrollerende køreprøve senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig
  • at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes

Politiet indkalder dig til en kontrollerende køreprøve, som består af en teoretisk og en praktisk prøve. Indkaldelsen bliver sendt til dig via e-Boks eller brev. Det vil fremgå af brevet, inden for hvilken frist du skal have bestået prøven, og til hvilken kørekortkategori prøven skal aflægges.

Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

 

Kursus i alkohol, narko og trafik (ANT)

Hvis din førerret er betinget frakendt som følge af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

ANT-kurset skal gennemføres inden indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve. Kursusbeviset skal vedlægges ansøgningen.
Kurset udbydes af regionerne, og du kan tilmelde dig eller læse mere om det på regionernes hjemmeside.

Prøven består af en teoretisk og en praktisk prøve. Din førerret vil blive inddraget i tilfælde af enten:

 

  • du ikke består prøven inden for fristen, som er angivet i indkaldelsesbrevet
  • du ikke består prøven første gang
  • du undlader at medvirke til prøven 

Du skal bestå den samlede kontrollerende prøve

Hvis den samlede kontrollerende køreprøve ikke er bestået efter aflæggelse af højest to teoriprøver og højest to praktiske prøver, eller der forløber tre år eller mere før prøven bestås, skal eventuelle yderligere prøver beståes til alle de kategorier, som du ønsker at generhverve til.
Du skal selv stille et køretøj til rådighed ved den praktiske prøve. Køretøjet skal være godkendt til øvelseskørsel (skolevogn, skol

emotorcykel eller stor skolekna

llert). 

Frakendelsesordning vedr. kørehviletid 

Det nye frakendelsessystem på køre- og hviletidsområdet trådte i kraft d. 1. juni 2018. Det betyder, at der fremover vil være to f

orskellige frakendelsessystemer.   Førerretten bliver kun frakendt til de store og tunge køretøjer, når det sker på baggrund af overtrædelser af reglerne om overlæs, køre- og hviletid samt reglerne vedrørende takografen.

Kategorier, hvor førerretten bevares Kategorier, hvor førerretten frakendes
A (motorcykel) B/E (alm. bil med stort påhængskøretøj)
B (personbil) C1(lille lastbil)
C1/E (lille lastbil med stort påhængskøretøj)
C (stor lastbil)
C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj)
D1 (lille bus)
D1/E (lille bus med stort påhængskøretøj)
D (stor bus)
D/E (stor bus med stort påhængskøretøj)


Det betyder også, at hvis en fører fx ved samme forseelse både har kørt spirituskørsel og har overtrådt reglerne om køre- og hviletid, så vil føreren både blive straffet efter reglerne om spirituskørsel og få:

 

  • en ubetinget frakendelse, hvor føreren mister retten til alle kategorier
  • en frakendelse efter reglerne om køre- og hviletid, hvor føreren i frakendelsesperioden vil kunne bevare retten til kategori A og B

Idét føreren er frakendt samtlige kategorier for spirituskørsel, vil føreren, som følge heraf, ikke kunne bevare førerretten til kategori A og B.

Det betyder, at overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid mv. og overtrædelse af de øvrige regler i færdselsloven, som kan medføre frakendelse af førerretten, ikke har indbyrdes betydning for, i hvilket omfang førerretten skal frakendes. Der er således tale om to sideløbende frakendelsessystemer, som ikke har indbyrdes gentagelsesvirkning.

 

Spørgsmål og svar om frakendelse af kørekort ifm. køre-hviletid

Nej, der er ikke noget krav om, at du har modtaget undervisning i kørefærdighed hos en godkendt kørelærer inden prøverne.

Nej, det fremgår af kørekortbekendtgørelsens §103, stk. 2, at du ikke skal aflægge kontrollerende køreprøve, hvis du har bestået en køreprøve, jf. § 57, stk. 2, efter det forhold, der gav anledning til frakendelsen af dit kørekort.

 

Beståelse af en køreprøve fritager imidlertid ikke for gennemførelse af et ANT-kursus.

Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere for tidsfristen for aflæggelse af kontrollerende køreprøve. Der er ingen regler for dette, det beror på et skøn foretaget af politiet.

Det kan fx være i det tilfælde, hvor kørekortindehaveren dokumenterer, at fristen ikke med rimelighed kan overholdes. Et sådant tilfælde kunne fx være som følge af et længerevarende hospitalsophold, frihedsberøvelse eller andet, der gør, at kørekortindehaveren ikke har mulighed for at føre køretøj, hvortil der kræves kørekort. Dette fremgår af Cirkulære om Kørekort.
Nej, der er ikke noget krav om, at du har modtaget undervisning i kørefærdighed hos en godkendt kørelærer inden prøverne.
En kontrollerende køreprøve består af henholdsvis en teoriprøve og en praktisk prøve. 

 

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.