Du vil drive et kørselskontor

Sidst opdateret 04/08/2022
Taxikørsel kan kun sælges af et kørselskontor. Der kræves tilladelse til at drive kørselskontor. Kørselskontoret kan drives som en personligt drevet virksomhed eller som et selskab.

 


Et kørselskontor er ansvarlig for, at prisen for taxikørsel ikke overstiger det landsdækkende prisloft, og at prisen er beregnet i overensstemmelse med det landsdækkende prisloft.

Læs mere om priser for taxikørsel her.
 
Et bestillingskontor, som ønsker at overgå til kørselskontorvirksomhed, kan søge om tilladelse til at drive kørselskontor. De tilsluttede vognmænd kan samtidig søge om ombytning af deres taxitilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Hvis bestillingskontoret ønsker at overgå til kørselskontor, skal det orienteres Færdselsstyrelsen skriftligt, fx pr. mail, om at bestillingskontoret skal nedlægges og erstattes af et kørselskontor.

Orienteringen skal indeholde oplysning om, hvornår det ansøgte kørselskontor ønskes godkendt og oplysning om det aktuelle antal taxitilladelser, der forudsættes ombyttet samtidig, samt CVR-numre på de pågældende tilladelsesindehavere.

Ansøgningen skal indsendes i god til før overgangen til kørselskontor, så styrelsen kan koordinere udstedelsen af tilladelserne til kørselskontor og vognmænd.

Bemærk:
De enkelte taxivognmænd skal selv ansøge om ombytning af deres tilladelser. Ansøgningen skal foretages digitalt via virk.dk.

Glidende overgang til kørselskontor

Bestillingskontoret kan også vælge en glidende overgang fra at drive bestillingskontorsvirksomhed til at drive kørselskontor. Det sker ved at fortsætte driften af bestillingskontoret, samtidig med at det søger om og får en tilladelse til at drive kørselskontor. Bestillingskontoret vil således i en overgangsperiode også sideløbende kunne fungere som kørselskontor, indtil alle tilsluttede taxier har fået ombyttet deres taxitilladelser til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Sådan gør du, hvis du vil oprette et kørselskontor som en personligt drevet virksomhed

Hvis du vil oprette et kørselskontor som en personligt drevet virksomhed, skal du sende en ansøgning til styrelsen via Virk.dk.

Du skal opfylde følgende krav for at få tilladelse til at oprette et kørselskontor:

 

 • Du skal have fast forretningssted i Danmark
 • Krav til din økonomi. Det vil sige en egenkapital på mindst 500.000 kr.
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere
 • Krav om vandel og god skik.


Bemærk:
Der opkræves et gebyr på 500 kr. pr. time for behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor. Der vil derfor efter endt sagsbehandling blive fremsendt en regning for den tid, som det har taget at behandle sagen. Idet gebyret dækker sagsbehandlingen, vil der også blive fremsendt en regning i de tilfælde, hvor ansøgningen ikke kan imødekommes, eller hvor sagsbehandlingen afbrydes uden, at der træffes endelig afgørelse.

Ansøgning

Ansøgning om ny ansvarlig leder til drift af kørselskontor (landsdækkende)

Benyt denne blanket, hvis du vil søge om godkendelse af ny ansvarlig leder i et kørselskontor:

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved revisorerklæring

Find vejledning om garantistillelse og garantitekst her

Vejledning

Vejledning om dokumentation for egenkapital ved garantistillelse

Restancer til det offentlige

Virksomheden kan ikke få tilladelse til at drive kørselskontor, hvis virksomheden eller den ansvarlige leder har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.
Vandel og god skik

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra kriminalregisteret for at bedømme den vandelsmæssige baggrund.

Eksempelvis kan en dom for bedrageri føre til, at en person ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden tidligere:

Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling, og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
Igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.

Kørselskontorets pligter

Et kørselskontor skal løbende og digitalt indsamle og opbevare oplysninger om den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret, dvs. den kørsel som kørselskontoret har ansvaret for. Kørselskontoret skal efter anmodning fra myndighederne (styrelsen, Skat og politiet) indsende de indsamlede oplysninger eller dele heraf i digital form.

Du kan læse nærmere i Vejledning om kørselskontorers indsamlings- og indberetningspligt her.
Ansøgning

Ansøgning om ny ansvarlig leder til drift af kørselskontor (landsdækkende)

Benyt denne blanket, hvis du vil søge om godkendelse af ny ansvarlig leder i et kørselskontor:

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Sådan gør du, hvis du vil oprette et kørselskontor i selskabsform

Hvis du vil oprette et kørselskontor i selskabsform f.eks. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller lignende, skal selskabet ansøge om tilladelse til at drive et kørselskontor via Virk.dk, og det er ligeledes selskabet, som tilladelsen udstedes til, hvis betingelserne er opfyldt.

Et kørselskontor i selskabsform skal opfylde krav om:

 • Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark
 • Krav til virksomhedens økonomi. Det vil sige en egenkapital på mindst 500.000 kr.
 • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere
  Krav om vandel og god skik
 • Virksomheden skal have en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende er ansvarlig for driften af selskabet.
 • Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om restancer til det offentlige, vandel og god skik.
 • Den ansvarlige leder skal have bopæl i et EU- eller et EØS-land (Island, Lichtenstein eller Norge).
 • Den ansvarlige leder må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.
Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til drift af kørselskontor (landsdækkende)

Benyt denne blanket, hvis du vil søge om tilladelse til at drive landsdækkende kørselskontor

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Ansættelseskontrakt

For at kunne blive godkendt som ansvarlig leder i en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig persontransport, er det et krav, at den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift.

I forbindelse med ansøgning om tilladelser, ansøgning om godkendelse af ny ansvarlig leder eller tilsyn med, om en virksomhed med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og/eller tilladelser til drift af kørselskontor, foretages der en konkret vurdering af, om den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende forestår virksomhedens drift. I forbindelse med denne vurdering, indgår oplysninger om arbejdsopgaver og aflønning af den ansvarlige leder.

Det vurderes om den ansøgende ansvarlige leders arbejdsopgaver svarer til, at denne skal forestå virksomhedens drift. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansvarlige leder er ansat som ansvarlig leder eller transportleder i virksomheden der ansøger om tilladelser.

Færdselsstyrelsen stiller krav om, at en ansvarlig leder der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt efter taxiloven, og som ikke er eneejer af virksomheden, skal aflønnes med mindst 15.000 kr. om måneden. Er den ansvarlige leder tillige ansat som chauffør, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover aflønnes med mindst 50.000 kr. om året for arbejdet som ansvarlig leder. Aflønningsniveauet er fastsat i overensstemmelse med de krav der er til aflønning af transportledere på det øvrige vejtransportområde, hvor det er vurderet, at aflønning skal være af et vist niveau, før end der tale om, at den ansvarlige leder faktisk og vedvarende kan forestå virksomhedens drift. Er der tale om en stor virksomhed med mange tilladelser, kan styrelsen, efter en konkret vurdering, kræve en højere aflønning end ovenfor angivet.

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og virksomheden skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via virk.dk.

Forretningssted

Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark. Det betyder, at den skal have et dansk CVR-nummer.

Økonomi

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 500.000 kr. Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet ved:

 

 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
 • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Vejledning

Vejledning om kørselskontorers indsamlings og indberetningspligt

Her finder du vejledning til kørselskontorets indsamlings- og opbevaringspligt


Skema

Hent xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører
Kørselskontorets administrative system skal revideres en gang årligt af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Retningslinjer

IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata

IT-instruks om krav til kørselskontorets administrative system

Erklæring

Revisorerklæring for tilladelse til drift af kørselskontor (landsdækkende)

Er du revisor, kan du afgive revisorerklæring for tilladelser til erhvervsmæssig persontransport her

Spørgsmål og svar

Et kørselskontor er en virksomhed, der sælger taxikørsel. For at drive kørselskontor, skal man have en tilladelse. Et kørselskontor kan vælge at betjene hele eller nærmere bestemte dele af landet.
Du skal ansøge Færdselsstyrelsen om tilladelse til at drive kørselskontor. Kørselskontoret kan drives som personlig drevet virksomhed eller som et selskab.

Nej, et kørselskontor må kun sælge taxikørsel, der udføres af taxier med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Ja. Et bestillingskontor kan søge om at overgå til kørselskontor eller om at drive kørselskontor sideløbende i en overgangsperiode.

Et bestillingskontor kan ansøge om tilladelse til at drive kørselskontor. Samtidig kan de tilsluttede vognmænd søge om ombytning af deres taxitilladelser til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Hvis bestillingskontoret ønsker at overgå til kørselskontor, skal det orientere Færdselsstyrelsen, fx pr. mail, om at bestillingskontoret skal nedlægges og erstattes af et kørselskontor.

Orienteringen skal indeholde oplysning om, hvornår det ansøgte kørselskontor ønskes godkendt og oplysning om det aktuelle antal taxitilladelser, der forudsættes ombyttet samtidig, samt CVR-numre på de pågældende tilladelsesindehavere.

Ansøgningen skal indsendes i god til før overgangen til kørselskontor, så styrelsen kan koordinere udstedelsen af tilladelserne til kørselskontor og vognmænd.

Bemærk: De enkelte taxivognmænd skal selv ansøge om ombytning af deres tilladelser. Ansøgningen skal foretages digitalt via virk.dk.

Glidende overgang til kørselskontor

Bestillingskontoret kan også vælge en glidende overgang fra at drive bestillingskontorsvirksomhed til at drive kørselskontor. Det sker ved at fortsætte driften af bestillingskontoret, samtidig med at det søger om og får en tilladelse til at drive kørselskontor. Bestillingskontoret vil således i en overgangsperiode også sideløbende kunne fungere som kørselskontor, indtil alle tilsluttede taxier har fået ombyttet deres taxitilladelser til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.