Du vil drive et kørselskontor i et landdistrikt

Sidst opdateret 03/08/2022
Formålet med bestemmelsen er at sikre taxibetjeningen i områder, hvor det skønnes vanskeligt at etablere og drive kørselskontor på normale vilkår.

Kørselskontorer i landdistrikter skal have fast forretningssted i det område, som tilladelsen omfatter, og der må højst være tilknyttet tre taxier, som primært skal betjene kunderne i området.  

Hvad kan en tilladelse til at drive kørselskontor i et landdistrikt bruges til?

  • Du må sælge taxikørsel, som begynder og afsluttes inden for det angivne område,
  • Du må sælge taxikørsel, der begynder inden for området, og som afsluttes uden for området, og
  • Du må sælge taxikørsel, der begynder uden for området, og som afsluttes inden for området.

Der må højst være tilsluttet 3 biler til kørselskontoret.

Sideløbende med salg af taxikørsel kan kørselskontoret sælge andre former for erhvervsmæssig persontransport.

Sådan gør du, hvis du vil oprette et kørselskontor i et landdistrikt

Hvis du vil oprette et kørselskontor i et landdistrikt, skal du sende ansøgningen til styrelsens digitale ansøgningsformular via Virk.dk.

Du skal oplyse i ansøgningen, hvilket område kørselskontoret skal dække.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk


Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Du skal opfylde følgende krav for at få tilladelse til at oprette et kørselskontor i et landdistrikt:

  • Kørselskontoret skal have fast forretningssted i et landdistrikt
  • Krav til din økonomi, det vil sige mindst 40.000 kr.
  • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller der overKrav til vandel og god skik. 

Kørselskontorets placering  

Kørselskontoret skal have fast forretningssted i et landdistrikt. Det skal oplyses i ansøgningen, hvilket område ansøgningen angår. Hvorvidt der er tale om et landdistrikt afgøres i forbindelse med vurderingen af den konkrete ansøgning.

Økonomi

Du skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr.

Du kan dokumentere egenkapitalkravet ved:

  • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
  • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor .

Restancer til det offentlige

Du kan ikke få tilladelse til at oprette et kørselskontor i et landdistrikt, hvis du har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.

Vandel og god skik

Du skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med drift af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Du skal desuden sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis du tidligere:


Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
Igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.
Styrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om økonomiske vanskeligheder i en tidligere virksomhed har været undskyldelige.

Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular på Virk.dk vedr. ansøgning om ny ansvarlig leder til drift af kørselskontor (landdistrikt).

Se alle blanketter på Virk.dk vedr. taxiområdet her.

Det sker der, når du har ansøgt

Hvis du opfylder ovennævnte betingelser, vurderer styrelsen, om vi kan imødekomme din ansøgning.

Styrelsen indhenter i den forbindelse oplysninger om omfanget og kvaliteten af taxibetjeningen og andre individuelt baserede mobilitetstilbud i det område, din ansøgning vedrører. Derudover indhenter vi en udtalelse fra den eller de berørte kommuner om omfanget af de kørselstilbud, der allerede er til rådighed for borgerne i det område, din ansøgning vedrører. Det omfatter for eksempel flextrafik, mobilitetspolitikken og målsætningen for taxibetjeningen i området.

Det er en forudsætning for at imødekomme en ansøgning, at den eller de berørte kommuner anbefaler ansøgningen.

Kørselskontorer i landdistrikter kan drives både som personligt drevet virksomhed og i selskabsform.

For oplysninger om drift i selskabsform henvises til afsnittet: "Sådan gør du, hvis du vil oprette et kørselskontor i selskabsform".

Kørselskontorets pligter

Et kørselskontor skal løbende og digitalt indsamle og opbevare oplysninger om den taxikørsel, der sælges af kørselskontoret, dvs. den kørsel som kørselskontoret har ansvaret for. Kørselskontoret skal efter anmodning fra myndighederne (styrelsen, Skat og politiet) indsende de indsamlede oplysninger eller dele heraf i digital form.

Du kan læse nærmere i Vejledning om kørselskontorers indsamlings- og indberetningspligt her.


For IT-leverandører: Hent xsd-skema med eksplicitte valideringskrav her.

Kørselskontorets administrative system skal revideres en gang årligt af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hent IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata her.

Gå til styrelsens digitale indberetningsformular på Virk.dk vedr. revisorerklæring for tilladelse til drift af kørselskontor (landdistrikt) her.

 

Bemærk:
Der opkræves et gebyr på 500 kr. pr. time for behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor. Der vil derfor efter endt sagsbehandling blive fremsendt en regning for den tid, som det har taget at behandle sagen. Idet gebyret dækker sagsbehandlingen, vil der også blive fremsendt en regning i de tilfælde, hvor ansøgningen ikke kan imødekommes, eller hvor sagsbehandlingen afbrydes uden, at der træffes endelig afgørelse.

Vejledning

Vejledning om kørselskontorers indsamlings og indberetningspligt

Her finder du vejledning til kørselskontorets indsamlings- og opbevaringspligt


Skema

Hent xsd-skema med eksplicitte valideringskrav

For IT-leverandører
Retningslinjer

IT-instruks om krav til systemrevision af kørselskontorets systemanvendelse for håndtering af kørselsdata

IT-instruks om krav til kørselskontorets administrative system

Erklæring

Revisorerklæring for tilladelse til drift af kørselskontor (landdistrikt)

Er du revisor, kan du afgive revisorerklæring for tilladelser til erhvervsmæssig persontransport her

Spørgsmål og svar

Et kørselskontor er en virksomhed, der sælger taxikørsel. For at drive kørselskontor, skal man have en tilladelse. Et kørselskontor kan vælge at betjene hele eller nærmere bestemte dele af landet.
Du skal ansøge Færdselsstyrelsen om tilladelse til at drive kørselskontor. Kørselskontoret kan drives som personlig drevet virksomhed eller som et selskab. 

Nej, et kørselskontor må kun sælge taxikørsel, der udføres af taxier med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Ja. Et bestillingskontor kan søge om at overgå til kørselskontor eller om at drive kørselskontor sideløbende i en overgangsperiode.

Et bestillingskontor kan ansøge om tilladelse til at drive kørselskontor. Samtidig kan de tilsluttede vognmænd søge om ombytning af deres taxitilladelser til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Hvis bestillingskontoret ønsker at overgå til kørselskontor, skal det orientere Færdselsstyrelsen, fx pr. mail, om at bestillingskontoret skal nedlægges og erstattes af et kørselskontor.

Orienteringen skal indeholde oplysning om, hvornår det ansøgte kørselskontor ønskes godkendt og oplysning om det aktuelle antal taxitilladelser, der forudsættes ombyttet samtidig, samt CVR-numre på de pågældende tilladelsesindehavere.

Ansøgningen skal indsendes i god til før overgangen til kørselskontor, så styrelsen kan koordinere udstedelsen af tilladelserne til kørselskontor og vognmænd.

Bemærk: De enkelte taxivognmænd skal selv ansøge om ombytning af deres tilladelser. Ansøgningen skal foretages digitalt via virk.dk.

Glidende overgang til kørselskontor

Bestillingskontoret kan også vælge en glidende overgang fra at drive bestillingskontorsvirksomhed til at drive kørselskontor. Det sker ved at fortsætte driften af bestillingskontoret, samtidig med at det søger om og får en tilladelse til at drive kørselskontor.

Bestillingskontoret vil således i en overgangsperiode også sideløbende kunne fungere som kørselskontor, indtil alle tilsluttede taxier har fået ombyttet deres taxitilladelser til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.