Du vil være taxichauffør

Sidst opdateret 22/03/2023
Du skal opfylde en række betingelser og indsende en række nødvendige dokumenter til styrelsen, hvis du vil være chauffør.

Sådan gør du

Sidst opdateret 22/03/2023
Sådan gør du, hvis du er taxichauffør i dag og vil fortsætte som taxichauffør.
 1. Du skal gennemføre og bestå et af Færdselsstyrelsen godkendt kvalifikationskursus. 
 2. Uddannelsesstedet indsender ansøgning om udstedelse af chaufførkort via styrelsens digitale ansøgningsformular på baggrund af et bestået kvalifikationskursus.
 3. Du skal logge ind i BAT2 og give samtykke til at ansøgningen indsendes. 

  Bemærk:
  Der skal indsendes en ansøgning, inden lægeattesten registreres på sagen. Lægeattesten må ikke være ældre end 3 måneder gammel på ansøgningstidspunktet. 
 4. Du opfordres til at udfylde den digitale lægeattest, som du finder her: 

  Gå til den digitale lægeattest (åbner i nyt vindue)

  Hvis du ikke har mulighed for at udfylde den digitale lægeattest, eller du ikke benytter din sædvanlige læge (den som står anført på dit sygesikringsbevis), kan du udfylde en fysisk lægeattest, som findes under afsnittet ”Husk lægeattesten”.

  Vi anbefaler, at du bestiller tid til et helbredstjek hos din læge, inden du udfylder lægeattesten til din læge.

 5. Du skal herefter få foretaget et helbredstjek hos din læge, som herefter færdiggør den digitale lægeattest, hvorefter denne overføres automatisk til Færdselsstyrelsen. 

  Hvis du udfylder en fysisk lægeattest, skal denne medbringes til lægen, hvorefter lægen udfylder og indscanner lægeattesten, som kan sendes digitalt til Færdselsstyrelsen.
  Hvis lægen ikke har mulighed for at indscanne og sende lægeattesten digitalt til Færdselsstyrelsen, kan du eller din læge sende lægeattesten i en forseglet kuvert til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe. Læs nærmere herom i afsnittet ”Husk lægeattesten”.
 6. Herefter behandles ansøgningen.

Styrelsen har et mål om en sagsbehandlingstid på 8 uger, men denne kan variere afhængig af sagens kompleksitet, se afsnit vedrørende helbred, vandel og god skik.

Bemærk:
Er du bosiddende i udlandet, skal du selv indhente og indsende original straffeattest fra det pågældende land.

 

For at få udstedt et chaufførkort skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal mindst være 21 år
 • Du skal have haft kørekort til bil i mindst 3 år
 • Du skal opfylde kravene til vandel og god skik
 • Du skal opfylde kravene til helbred
 • Du skal gennemføre og bestå et kvalifikationskursus
 • Du skal over for uddannelsesstedet dokumentere, at du behersker det danske sprog på niveau med de fastsatte mål i bilag 4. Du kan læse mere om dokumentationen her.

  Dokumentation for beherskelse af dansk

  Sidst opdateret 22/03/2023

  Fra den 1. januar 2022 bliver det et krav, at du kan dokumentere overfor dit uddannelsessted, at du opfylder kravet i taxibekendtgørelsen om, at du kan beherske det danske sprog tilstrækkeligt. Du kan i taxibekendtgørelsens bilag 4 se, hvilke beviser man kan bruge som dokumentation.


  Du kan dokumentere, at du opfylder kravet, på følgende måder:

   

  • Prøvebevis for bestået Prøve i Dansk 2.
  • Bevis for at have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk.
  • Bevis for at have bestået anden højere uddannelse på dansk end folkeskolen.
  • Bevis for at have bestået andre prøver m.v. nævnt i Cirkulæreskrivelse om naturalisation, bilag 3b (åbner i nyt vindue). Cirkulæreskrivelsens bilag 3b indeholder en uddybende liste af uddannelser, der kan anvendes som dokumentation.
  • Andre former for bevis eller dokumentation på beherskelse af det danske sprog, for eksempel via et andet testresultat, som efter en konkret vurdering dokumenterer, at ansøgeren kan dansk på det niveau eller over det niveau, der kræves for at kunne bestå Prøve i Dansk 2.

  Hvis du ikke er i besiddelse af en af de dokumentationstyper, der findes i taxibekendtgørelsens bilag 4 eller bilag 3b i Cirkulæreskrivelse om naturalisation, kan du indsende en ansøgning om dispensation fra kravet om, at dokumentation for danskkundskaber skal være skriftlig, til Færdselsstyrelsens mail info@fstyr.dk.

  Du bedes i emnefeltet på din ansøgning angive, at du ansøger om dispensation fra kravet om skriftlig dokumentation for danskkundskaber i forbindelse med optagelse på taxikvalifikationsuddannelsen.

  Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at en ansøgning om dispensation alene kan imødekommes i helt særlige tilfælde, og det er ansøger selv, der skal kunne dokumentere, at der er tale om et helt særligt tilfælde. I ansøgningen skal du angive begrundelsen for, at en ansøgning om dispensation bør imødekommes.

  Hvis Færdselsstyrelsen vurderer, at du opfylder kravene til dispensation, skal du endeligt kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber ved at aflægge en prøve, som afholdes af Færdselsstyrelsen.

  Retningslinjer

  Dokumentation for beherskelse af dansk for at blive optaget på et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus for chauffører

  Optagelse af en ansøger på et kvalifikationskursus som nævnt i § 20 forudsætter, at ansøgeren over for uddannelsesstedet kan dokumentere, at § 24, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

  Kvalifikationskursus

  Sidst opdateret 22/03/2023

  Du skal inden for de seneste 10 år have bestået et kvalifikationskursus, der er godkendt af styrelsen.

  Optagelse på et godkendt kvalifikationskursus, forudsætter, at du behersker det danske sprog på niveau 'Prøve i Dansk 2'.

  Hvis du aldrig har haft førerkort, selvom du har bestået et kvalifikationskursus inden for de seneste 10 år, skal du huske at ansøge med samme formular, som hvis du allerede har haft et førerkort. Du ansøger hos Færdselsstyrelsen.

  Chaufførkortets gyldighed

  Sidst opdateret 22/03/2023
  Chaufførkortet er som udgangspunkt gyldigt i op til fem år, hvorefter det skal fornyes, hvis du ønsker at fortsætte som chauffør.

  Husk lægeattesten

  Sidst opdateret 22/03/2023

  Formålet med lægeattesten er, at gøre styrelsen i stand til at vurdere, om du opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt et chaufførkort. Lægeattesten skal udfyldes af din læge. Har du diabetes, skal lægen udfylde en supplerende lægeattest om diabetes.

   

  Lægeattesten indeholder en række spørgsmål i afsnit A i lægeattesten, som du bedes besvare inden selve lægeundersøgelsen, hvor lægen besvarer lægeattestens afsnit B. Du skal være opmærksom på, at du skal forevise fotolegitimation - pas eller kørekort - inden lægen udfylder og underskriver lægeattesten.

   

  Når lægen har færdiggjort den digitale lægeattest, overføres lægeattesten automatisk til Færdselsstyrelsen.

   

  Hvis det ikke er muligt at udfylde den digitale lægeattest, kan du printe en fysisk lægeattest og besvare spørgsmålene i afsnit A og medbringe den fysiske lægeattest til selve lægeundersøgelsen. Når lægen har færdiggjort den fysiske lægeattest, kan lægen indscanne og sende den underskrevne lægeattest digitalt til Færdselsstyrelsen. Det kræver NemID medarbejdersignatur.

   

  Hvis dette ikke er muligt, skal du eller lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

   

  • Kuverten skal have lægens oplysninger trykt eller stemplet på
  • Hvis du selv sender kuverten med lægeattesten ind til os med post, skal den lægges ind i en anden kuvert, hvor frimærker, afsender og adresse kan påføres.
  Attest

  Digital lægeattest til ansøgning om chaufførkort

  Her finder du den nye digitale lægeattest
  Attest
  Lægeattest til ansøgning om chaufførkort

   

  Attest
  Lægeattest om diabetes ved ansøgning om chaufførkort
  Attesten skal udfærdiges af den læge som behandler/kontrollerer pågældende for diabetes, eller af speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes.

  Helbred

  Sidst opdateret 22/03/2023

  Ved behandlingen af din sag foretager styrelsen en vurdering af, om du opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt et chaufførkort.

   

  I den forbindelse er det nødvendigt at få foretaget et helbredstjek hos din læge, hvis du vil være chauffør til erhvervsmæssig persontransport. Helbredstjekket skal blandt andet undersøge dit syn og din hørelse. Oplysninger om sygdomme, der kan påvirke din evne til sikkert at køre erhvervsmæssigt persontransport, vil også indgå.

   

  Hvis du har helbredsmæssige forhold på din lægeattest, kan det betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges ud over den almindelige sagsbehandlingstid, da styrelsen skal vurdere, om du opfylder kravene til fysisk og psykisk egnethed.


  Hvis styrelsen vurderer, at der er brug for yderligere oplysninger, kan det blive relevant at anmode dig om at indsende blandt andet speciallægeerklæringer og lægelige udtalelser vedrørende ét eller flere forhold, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden yderligere.


  Du skal selv afholde eventuelle udgifter til at fremskaffe speciallægeerklæringer og lægelige udtalelser.

   

  Ved behandlingen af din sag indhenter styrelsen udtalelse fra den til styrelsen tilknyttede lægefaglige konsulent vedrørende dine helbredsoplysninger til brug for behandlingen af din sag. Såfremt du har helbredsmæssige forhold, der udgør, at du ikke fuldt ud opfylder de fastsatte helbredskrav oplistet i taxibekendtgørelsens bilag 1, kan chaufførkortet udstedes med vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning og med øvrige vilkår som eksempelvis brille-/linsepåbud, påbud om høreapparat m.v.

  Vandel og god skik

  Sidst opdateret 22/03/2023
  I forbindelse med behandlingen af din sag foretager styrelsen en vurdering af, om du opfylder kravene til vandel og god skik. Vandel betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med dit arbejde som chauffør.

   

  Når du indsender din ansøgning, giver du samtidig dit samtykke til, at styrelsen må indhente en fuldstændig straffeattest og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister for at vurdere din vandel. Den offentlige straffeattest indeholder forhold, der går mindst 10 år tilbage i modsætning til den private straffeattest, som du som privatperson kan få udstedt, hvor de strafbare forhold hurtigere slettes fra.

   

  Hvis du har strafbare forhold på din offentlige straffeattest, kan det betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges ud over den almindelige sagsbehandlingstid, da styrelsen skal vurdere, om du opfylder kravene til vandel og god skik. Hvis styrelsen vurderer, at der er brug for yderligere oplysninger, kan det blive relevant at anmode dig om at indsende et domsudskrift vedrørende ét eller flere forhold, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden yderligere.

   

  Du skal selv afholde eventuelle udgifter til at fremskaffe et eller flere domsudskrifter.

   

  Styrelsen foretager en konkret vurdering i hver eneste sag af, om vandelskravet er opfyldt. Du er derfor ikke automatisk afskåret fra at få udstedt et chaufførkort, hvis du har strafbare forhold på din straffeattest. I vurderingen inddrager styrelsen blandt andet oplysninger om det strafbare forholds karakter, om der er gentagelsestilfælde, gerningsmandens personlige forhold og om den tid, der er gået siden det strafbare forhold blev begået. Eksempelvis kan flere tilfælde af grov vold efter omstændighederne føre til, at du ikke kan få udstedt chaufførkort.

   

  Styrelsen behandler ikke anmodninger om forhåndsgodkendelser af vandelskravet, og du skal derfor indsende alle oplysninger, før styrelsen kan foretage en vurdering af, om vandelskravet er opfyldt.

   

  Bemærk:

  Hvis du har eller har haft bopæl i udlandet, skal du selv kontakte politimyndighederne i dine tidligere opholdslande og anmode om, at de fremsender et originalt eksemplar af din udenlandske straffeattest direkte til styrelsen pr. post. Du må ikke selv have haft straffeattesten i dine egne hænder.

  Samtykke

  Sidst opdateret 22/03/2023

  Styrelsen skal have dit samtykke til at indhente oplysninger om eventuelle strafbare forhold hos politiet og for at kunne behandle dine helbredsoplysninger. Du skal give samtykke hurtigst muligt efter uddannelsesstedets indberetning af et bestået prøveresultat, før styrelsen kan påbegynde behandlingen af din ansøgning.


  Når alle betingelser er opfyldt og godkendt

  Sidst opdateret 22/03/2023

  Hvis du opfylder alle betingelser for at blive chauffør, du har indsendt alle de nødvendige dokumenter korrekt, og styrelsen har behandlet og endelig godkendt din ansøgning, vil du modtage oplysning om betaling af gebyr sammen med et midlertidigt chaufførkort.

  Når din betaling er registreret, vil du efter 2-3 uger modtage chaufførkortet med posten.

  Omkostninger ved ansøgning

  Du opkræves et gebyr ved udstedelse af et chaufførkort. Hvis styrelsen vurderer, at der er behov for yderligere oplysninger til brug for behandlingen af din sag, eksempelvis i form af speciallægeerklæringer, lægelige udtalelser eller domsudskrifter, vil der opstå yderligere omkostninger i forbindelse hermed.

  Du skal også selv afholde udgifterne i forbindelse med fornyelse af chaufførkort. Dette omfatter både faste såvel som ekstraudgifter. 

  Der opkræves et gebyr for chaufførkort. Se størrelsen på gebyret her.

  Er dit chaufførkort blevet væk?

  Hvis du har mistet dit chaufførkort, kan du få udstedt et erstatningskort via styrelsens digitale formular på Borger.dk. Du skal bruge dit NemID for at få adgang til formularen.

  Der opkræves et gebyr for udstedelsen af et erstatningskort. Se størrelsen på gebyret her.

  Gå til styrelsens digitale ansøgningsformular 

  Ændringer til dit chaufførkort

  Hvis du har behov for at opdatere oplysningerne på dit chaufførkort – for eksempel i forbindelse med navneskift – kan du få udstedt et ændringskort via styrelsens digitale formular på Borger.dk. Du skal bruge dit NemID for at få adgang til formularen.

  Der opkræves et gebyr for udstedelsen af et erstatningskort. Se størrelsen på gebyret her.

   
  Ansøgning

  Digital ansøgningsformular (BAT2 - Bevisadministration)

   

  Ansøgningsblanketter

  Sidst opdateret 22/03/2023
  Attest

  Digital lægeattest til ansøgning om chaufførkort

  Her finder du den nye digitale lægeattest
  Attest
  Lægeattest til ansøgning om chaufførkort

   

  Attest
  Lægeattest om diabetes ved ansøgning om chaufførkort
  Attesten skal udfærdiges af den læge som behandler/kontrollerer pågældende for diabetes, eller af speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes.
  Ansøgning

  Digital ansøgningsformular (BAT2 - Bevisadministration)