Kommunernes rolle

Sidst opdateret 03/08/2022
Kommunernes rolle bliver ændret på en række punkter. Nedenfor kan du læse om, hvordan kommunerne bliver påvirket af den nye taxilov.

Udstedelse af tilladelser og førerkort

Efter den 1. marts 2018 kan kommunerne ikke længere udstede tilladelser, førerkort eller godkende bestillingskontorer. Kommunerne skal stadig fortsat udstede erstatningstilladelser/-førerkorti tilfælde af bortkomst af tilladelser og førerkort

Udstedelse af kørekort

Almindelig fornyelse af kørekort skal fortsat behandles af kommunerne. 

Efter den 1. januar 2018 kan der ikke udstedes kørekort med koderne 400 (erhverv B), 450 (erhverv B og D) og 451 (erhverv B og D1). 

Er der samtidig ansøgt om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D (bus), skal denne fornyes hos kommunerne som hidtil. 

Ved fornyelse af kørekort efter den 1. januar 2018 kan der på almindeligvis udstedes midlertidige kørekort. Hvis der også er søgt om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B, skal det midlertidige kørekort ikke påføres koderne 400, 450 og 451. 

Kørekortsager i overgangsfasen

Ansøgninger om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B, hvor der endnu ikke er udstedt kørekort, skal afvises, da der ikke efter den 1. januar 2018 kan udstedes kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B. Der skal herefter udstedes kørekort på almindeligvis med de kategorier, ansøgeren må føre. 

Dette gælder også i forhold til evt. afgørelser fra politiets administrative centre, kommunerne har modtaget inden udgangen af 2017.

Vejledning til borgere vedr. ansøgning om chaufførkort

Pr. 1. januar 2018 har ”førerkort” fået navneændring til ”chaufførkort”. 

Fremadrettet er det Færdselsstyrelsen, der udsteder chaufførkort. Ansøgningsprocessen er digital. Dog kan lægeattester i forseglet kuvert fortsat sendes til Færdselsstyrelsen via Sorsigvej 35, 6760 Ribe med almindelig post såfremt læge eller myndighed ikke kan fremsende det digitalt.

Godkendelse af maksimaltakster

Maksimaltakster for taxikørsel i kommunen og ydelser i forbindelse hermed skal fortsat fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Tilsyn med indehavere af tilladelser og førerkort

Den kommune, som har udstedt tilladelser, førerkort og godkendelser, skal fremover fortsat føre tilsyn med, at indehaverne overholder betingelserne for at have en tilladelse, et førerkort eller en godkendelse.

Mulighed for overdragelse af tilsyn med indehavere af tilladelser, førerkort og godkendelser

En kommune kan med et halvt års varsel overdrage forpligtelsen til at føre tilsyn med de tilladelser, førerkort og godkendelser, som kommunen har udstedt i medfør af den gamle taxilov, til styrelsen. Anmodning om overdragelse af tilsynsforpligtelsen kan først indsendes til styrelsen pr. 1. januar 2018. Forpligtelsen kan som udgangspunkt tidligst overdrages fra den 1. juli 2018, men styrelsen kan i særlige situationer acceptere at få overdraget tilsynet tidligere.

I forbindelse med overdragelse af tilsynsforpligtelsen til styrelsen, vil fastsættelse af maksimaltaksterne for taxikørsel i kommunen samtidig overgå til styrelsen.

Hvis kommunen vælger at overdrage tilsynsforpligtelsen, skal alle oplysninger om gyldige tilladelser og godkendelser, herunder kopi af disse, samt sagsakter med relevans for disse sendes elektronisk til styrelsen. Kommunen skal tillige sende oplysninger om eventuelle tilbagekaldelser af tilladelser og godkendelser de seneste år.

Styrelsen vil rette henvendelse til den enkelte kommune, når anmodning om overdragelse af tilsynsforpligtelsen er modtaget, for at aftale nærmere om tilsendelse af sagsakter. 

Høringspart ved ansøgning fra kørselskontorer i landdistrikter

Når styrelsen modtager en ansøgning fra et kørselskontor i et landdistrikt, skal den kommune, hvor kørselskontoret ønskes etableret, bidrage med oplysninger om de kørselstilbud, der stilles til rådighed for borgerne, bl.a. flextur, og oplyse om kommunens mobilitetspolitik og målsætningen for taxibetjeningen i kommunen.

Kommunale kontrakter med kørselskontorer

For at sikre borgerne mulighed for taxibetjening kan en kommune aftale med et kørselskontor, at det i et nærmere fastsat tidsrum stiller én eller flere taxier til rådighed i kommunen eller i en del af kommunen.

Flere kommuner, der geografisk grænser op til hinanden, kan samarbejde om en aftale med et kørselskontor om taxibetjening.

Et kørselskontor, der har indgået aftale med en kommune om at stille taxier til rådighed, skal udføre kørsel til de priser, som gælder for kørselskontorets øvrige taxikørsel.  

Kommunernes køb af taxibetjening skal ske i åbent udbud for alle interesserede og efter reglerne om offentligt udbud.

Kommunernes samarbejde med styrelsen

Færdselsstyrelsen kan i forbindelse med administrationen af den nye taxilov have behov for at komme i kontakt med kommuner og taxinævn – f.eks. når det gælder historiske data om udstedte tilladelser til vognmænd, chauffører og bestillingskontorer.

Styrelsen vil som hovedregel tage direkte kontakt til kommuner/taxinævn. Styrelsen vil som udgangspunkt ikke anvende dennes hjemmeside til formålet. 

Kommunernes rolle bliver ændret på en række punkter Nedenfor kan du læse om, hvordan kommunerne bliver påvirket af den nye taxilov.

Borgerservice

En borger har kontaktet jer i forbindelse med ansøgning om chaufførkort hos Færdselsstyrelsen, og:

Borgeren er undtaget digital post og
Borgeren forventes at være ude af stand til at anvende den digitale ansøgningsløsning
Ansøgeren kan i et sådant tilfælde henvende sig til styrelsen med henblik på at ansøge uden om den digitale løsning.

Til brug for en ansøgning uden om den digitale løsning skal der vedlægges:

 

  • Kopi af for- og bagside af kørekort
  • Kopi af for- og bagside af førerkort
  • Kopi af kursusbevis
  • Pasfoto, der opfylder politiets krav til pasfoto
  • Lægeattest