Om taxiloven

Sidst opdateret 04/08/2022
Taxiloven omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil, dvs. taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder samt chauffører, vognmænd og kørselskontorer.

Taxiloven bestemmer at:

 • den geografiske binding på tilladelser til erhvervsmæssig persontransport ophæves
 • det nu kun kræver én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport
 • alle former for erhvervsmæssig persontransport kan udføres i selskabsform
 • tilladelse til at drive kørselskontor enten er landsdækkende eller afgrænset til et landdistrikt
 • der er et landsdækkende prisloft for taxikørsel
 • der er nye tekniske krav til udstyr
 • førerkort eller chaufførkort skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne
 • Færdselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der gælder enkelte undtagelser fx tilsyn med og udstedelse af erstatningsførerkort og - tilladelser udstedt iht. den gamle taxilovgivning

Lov

Nr. 2023/434

Taxilov

Gældende fra

22/04/2023

Her kan du læse den komplette lovtekst om Taxiloven.

Anvendelsesmuligheder for tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

Sidst opdateret 03/08/2022

Hvad er erhvervsmæssig persontransport?

Erhvervsmæssig persontransport er kørsel med personer i en dansk indregistreret bil, der højst kan transportere 9 personer, inklusive chaufføren, som udføres for at opnå en fortjeneste. En sådan kørsel vil blandt andet   kræve, at man er indehaver af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

En fortjeneste ved kørsel af personer er til stede, hvis betalingen for kørslen overstiger de med kørslen direkte forbundne omkostninger.

Betalingen for kørslen skal således dække alle omkostninger forbundet med kørslen, herunder også dække lønomkostninger og lignende samt afskrivninger på bilen og øvrigt udstyr m.v.

Hvad kan en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport anvendes til?

En tilladelse til erhvervsmæssig persontransport har tre forskellige anvendelsesmuligheder:

 

 • Kørsel for en offentlig myndighed
 • Limousinekørsel
 • Taxikørsel

 

Kørsel for en offentlig myndighed omfatter al kørsel, som en offentlig myndighed udfører med hjemmel i lov. Det er et krav, at der er en skriftlig aftale mellem myndigheden og virksomheden.

Limousinekørsel er repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i biler, der er specialbyggede limousiner, eller biler, hvis almindelige handelsværdi før skatter og afgifter overstiger 500.000 kr. Der er også mulighed for at få en bil godkendt af Færdselsstyrelsen, hvis bilen i kraft af sin indretning, udstyr eller historiske værdi besidder en særlig attraktionsværdi som limousine.

Taxikørsel omfatter al erhvervsmæssig kørsel, der ikke er omfattet af kørsel for offentlig myndighed eller limousinekørsel.

Økonomi

Sidst opdateret 04/08/2022

Gældende for vognmænd:

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på at sagsbehandlingen ikke påbegyndes før dokumentation for egenkapital foreligger.

Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende forskellige måder:

 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.
 • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab.


Bemærk at en selskabsomdannelse fra IVS til ApS som udgangspunkt ikke er omfattet af taxiloven som godkendt dokumentation af egenkapital.

Gældende for kørselskontorer:

Kravet til virksomhedens egenkapital for en tilladelse til landsdækkende kørselskontor og tilladelse til landdistriktskørselskontor er forskelligt.

 • Krav til egenkapital, hvis der ansøges om tilladelse til drift af et landsdækkende kørselskontor – 500.000 kr.
 • Krav til egenkapital, hvis der ansøges om tilladelse til drift af et landdistriktskørselskontor – 40.000 kr.


Virksomheden kan dokumentere egenkapitalkravet ved:

 • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.
 • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab.

Restancer

Sidst opdateret 04/08/2022

Gældende for nye vognmænd:

Virksomheden kan ikke få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, hvis virksomheden eller den ansvarlige leder har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Gældende for igangværende vognmænd:

Som igangværende vognmand er det muligt at få godkendt en frivillig betalingsaftale med Skatteforvaltningen, såfremt man har restancer til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Det bemærkes i den forbindelse, at den frivillige betalingsaftale skal bidrage til en indfrielse af den samlede gæld.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en rimelig afviklingsperiode som udgangspunkt forstås som et år. Styrelsen vurderer konkret fra sag til sag, hvad der betragtes som en nedbringelse af den samlede gæld inden for en rimelig periode.

Betalingsaftalen videresendes til styrelsen via virksomhedens e-Boks i dens oprindelige form, hvorefter styrelsen vil gennemgå betalingsaftalen, da den skal godkendes.

Gældende for kørselskontorer:

Virksomheden kan ikke få tilladelse til at drive kørselskontor i et landdistrikt eller landsdækkende, hvis virksomheden eller den ansvarlige har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Ansættelseskontrakt

Sidst opdateret 04/08/2022

Gældende for den ansvarlige leder, for både vognmænd og kørselskontorer:

For at kunne blive godkendt som ansvarlig leder i en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig persontransport, er det et krav, at den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift.

I forbindelse med ansøgning om tilladelser, ansøgning om godkendelse af ny ansvarlig leder eller tilsyn med en virksomhed med tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og/eller tilladelser til drift af kørselskontor, foretages der en konkret vurdering af, om den ansøgende ansvarlige leder faktisk og vedvarende forestår virksomhedens drift. I forbindelse med denne vurdering indgår oplysninger om arbejdsopgaver og aflønning af den ansvarlige leder.

Det vurderes, om den ansøgende ansvarlige leders arbejdsopgaver svarer til, at denne skal forestå virksomhedens drift. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at den ansvarlige leder er ansat som ansvarlig leder eller transportleder i virksomheden, der ansøger om tilladelser.

Færdselsstyrelsen stiller krav om, at en ansvarlig leder, der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt efter taxiloven, og som ikke er eneejer af virksomheden, skal aflønnes med mindst 15.000 kr. om måneden. Er den ansvarlige leder tillige ansat som chauffør i virksomheden, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover aflønnes med mindst 50.000 kr. om året for arbejdet som ansvarlig leder.
Aflønningsniveauet er fastsat i overensstemmelse med de krav, der er til aflønning af transportledere på det øvrige vejtransportområde, hvor det er vurderet, at aflønning skal være af et vist niveau, før end der tale om, at den ansvarlige leder faktisk og vedvarende kan forestå virksomhedens drift. Er der tale om en stor virksomhed med mange tilladelser, kan styrelsen, efter en konkret vurdering, kræve en højere aflønning end ovenfor angivet.

Ansættelseskontrakten mellem den ansvarlige leder og virksomheden skal indsendes til styrelsen sammen med ansøgningen via www.virk.dk.

Vandel og god skik

Sidst opdateret 04/08/2022

Gældende for vognmænd:

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest for at bedømme din vandel. Eksempelvis kan en dom for underslæb af særlig grov karakter føre til, at den ansvarlige leder ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Personkredsen bag virksomheden og den ansvarlige leder skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Styrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis personkredsen bag virksomheden eller den ansvarlige leder tidligere:

Har drevet vognmandsvirksomhed, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige, eller
Igennem en længere periode har udført ulovlig vognmandskørsel.
Styrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om økonomiske vanskeligheder i en tidligere virksomhed har været undskyldelige.

Gældende for kørselskontorer:

Den ansvarlige leder skal opfylde vandelskravet. Det betyder, at den ansvarlige leder ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye lovovertrædelser i forbindelse med driften af virksomheden. Styrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest for at bedømme den vandelsmæssige baggrund.

Eksempelvis kan en dom for bedrageri føre til, at en person ikke kan godkendes. Domme for lovovertrædelser forældes efter et vist tidsrum. Dette kommer dog an på, hvilken type overtrædelse, der er tale om.

Den ansvarlige leder og personkredsen bag virksomheden skal desuden sandsynliggøre, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Ved vurdering af, om en virksomhed, der drives i selskabsform, opfylder betingelserne om, at de kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen, kan der indgå oplysning om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser inden for selskabet inden for de seneste 5 år:

 1. er blevet nægtet godkendelse som ansvarlig leder eller har fået tilbagekaldt en godkendelse som ansvarlig leder af en virksomhed i henhold til denne lov, lov om buskørsel, lov om godskørsel eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller
 2. har været godkendt som ansvarlig leder i eller har haft væsentlige interesser i en virksomhed godkendt i medfør af denne lov, en buskørselsvirksomhed eller en godskørselsvirksomhed, der
  1. er blevet nægtet udstedelse af eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i medfør af bestemmelser i denne lov, lov om buskørsel, lov om godskørsel eller forskrifter udstedt i medfør heraf,
  2. har overtrådt bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller
  3. har eller har haft økonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de pågældende var ansvarlige for.