Tekniske krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Sidst opdateret 03/08/2022
Som en konsekvens af den nye taxilov bliver kravene til de biler, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, også ændret på en række punkter.

Her finder du en liste over tekniske krav til bilerne, som gælder, hvis du har en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport (den nye taxilov)

Krav til taxier

Der er følgende krav til taxier:

 

 1. Bilen skal være indrettet til mindst 5 personer/højest 9 personer inkl. føreren
 2. Bilen skal have lukket karosseri med mindst 2 døre til ind- og udstigning for passagerer
 3. Bilen skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet, og som tændes automatisk, når én af bilens døre åbnes
 4. Bilen skal være udstyret med taxameter jf. EU’s måleinstrumentdirektiv 2014/32/EU
 5. Komponenterne og forbindelserne skal være forseglede, så de er sikret mod fejl og manipulation
 6. Bilen skal desuden indeholde følgende komponenter, der tilsammen udgør kontroludstyret:
 1. Et kommunikationsmodul til trådløs, sikker og løbende overførsel af relevante data til kørselskontoret
 2. Et modul med et satellitbaseret kommunikationssystem (GNSS) til løbende registrering og logning af taxiens geografiske position
 3. En elektronisk enhed, der registrerer, hvorvidt der under kørslen har været passagerer i bilen

 • Bilen skal være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport
 • Bilen skal være udstyret med en taglygte, der lever op til følgende krav:
 1. Taglygten skal fortil vise en grøn lysende flade. Taglygten skal fortil vise påskriften »Taxi«. Påskriften skal afgive lys af hvis eller gul farve. Viser taglygten lys bagud, skal det være rødt
 2. Taglygten må ikke blænde
 3. Taglygten må ikke kunne tændes, når taxametret er i funktion
 4. Taglygten skal være tændt, når der søges hyre
 5. Påskriften »Taxi« skal være udført i skrifthøjde på mindst 50 mm. Den samlede lysende flade skal være mindst 185 cm2

 • Bilen skal have påskrift på begge sider (enten på for- eller bagdør) med følgende oplysninger:
 1. Prisen for en 10 kilometer tur på 12 minutter ved anvendelse af kørselskontorets priser
 2. Bilens tilladelsesnummer
 3. Kørselskontorets navn

 • Bilen skal være indrettet, så den kan medbringe én barnevogn eller én cykel
 • Bilen skal være udstyret med indvendig kameraovervågning, der registrerer passagererne og gemmer optagelserne i bilen eller sender dem til et system, der kan lagre dem
 • Det er tilladt at installere en mobiltelefon til privatbrug, samt at forsyne bilen med overfaldsalarm

Krav til biler, der kører for en offentlig myndighed

Der er følgende krav til biler, der kører for en offentlig myndighed:

Bilen skal være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport

 

 • Bilen skal være indrettet til højst. 9 personer inkl. føreren
 • Bilen skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, der gælder for bilen:
 1. Påskriften skal være udført i en skriftshøjde på mindst 40 mm og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende
 2. Påskriften skal tydeligt afvige fra bilens farve og eventuelle reklamer

Krav til biler, der anvendes til limousinekørsel

Der er følgende krav til biler, der anvendes til limousinekørsel:

 

 • Bilen skal være godkendt og registreret til erhvervsmæssig persontransport
 • Bilen skal være indrettet til højest 9 personer inkl. føreren
 • Bilen skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet, og som tændes automatisk, når en af bilens døre åbnes.
 • Fra den 1. april 2018 skal der føres en elektronisk kørebog, der er godkendt af SKAT
 • Bilen skal være en af disse 3 typer:
  • En specialbygget limousine
  • En bil, hvis almindelige handelsværdi før skatter og afgifter overstiger 500.000 kr., eller
  • En bil, der ikke opfylder ovenstående to punkter, men som i kraft af sin indretning, udstyr, eller historiske værdi besidder en særlig attraktionsværdi som limousine
   • Færdselsstyrelsen kan give tilladelse hertil. 

Frem til den 31. december 2022 gælder en overgangsperiode ift. de tekniske krav, der stilles til taxier.

Et kørselskontor kan indtil udgangen af 2022 tillade, at tilsluttede biler, der er registreret til taxikørsel, har installeret udstyr, der opfylder de gamle krav.

 

Tilladelse kan kun gives, hvis bilen opfylder følgende krav:

 

 • Bilen skal være registreret til taxikørsel før 1. januar 2018
 • Udstyret skal være installeret i bilen før 1. januar 2018
 • Udstyret skal indeholde et GNSS-modul og et kommunikationsmodul til trådløs og løbende overførsel af data til kørselskontoret
  • Indeholder udstyret ikke et sådant GNSS-modul eller kommunikationsmodul, skal der føres kørebog i overensstemmelse med den gamle udstyrsbekendtgørelse eller elektronisk kørebog i overensstemmelse med de krav SKAT stiller. 
  • Kørselskontoret skal kontrollere kørebogen løbende og mindst én gang om måneden skal de indhente kopi og kontrollere registreringerne
 • Der skal være en gyldig taxameterattest med tilhørende dokumentation for det installerede taxameter og udstyr iht. den gamle udstyrsbekendtgørelse


Kørselskontoret skal have kopi af taxameterattest og dokumentation for hver tilladelse, de giver. Kopien skal opbevares i mindst tre år efter udløbet af tilladelsen

Biler der har fået tilladelse af kørselskontoret til at køre med udstyr efter de gamle regler, skal ikke have installeret en hændelseslog

Særlige regler for anvendelse af elektroniske trafikbøger

Færdselsstyrelsen dispenserer fra kravet om fysiske trafikbøger i taxier, som udfører taxikørsel på baggrund af taxitilladelser udstedt efter bekendtgørelse af lov om taxikørsel nr. 107 af 30. januar 2013. Dispensationen afgrænser sig til to situationer:

 

 1. Taxitilladelserne kan anvendes af biler, som er godkendt og indregistreret til taxikørsel, og som anvender elektroniske kørebøger. Det er et krav, at den elektroniske kørebog opfylder de af SKAT fastsatte krav til elektroniske kørebøger. Køretøjet skal i øvrigt opfylde de krav, der er fastsat i bekendtgørelse om særlige krav til taxier nr. 399 af 4. maj 2006. 
 2. Taxitilladelserne kan anvendes af biler, der er godkendt og indregistreret til taxikørsel. Bilen skal i så fald opfylde en række krav fastsat i bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport nr. 1628 af 19. december 2017:

 • Bilen skal være udstyret med taxameter, kontroludstyr og hændelseslog
 • Installationen skal være i overensstemmelse med de fastsatte krav
 • Bilen skal opfylde kravene til funktionssikkerhed


Køretøjet skal i øvrigt opfylde de krav, der er fastsat i bekendtgørelse om særlige krav til taxier nr. 399 af 4. maj 2006.

Opfylder du én af ovenstående situationer, kan du udskrive dispensationen. I dispensationen kan du desuden læse mere om Færdselsstyrelsens begrundelse for dispensationen.

Retningslinjer

Generel dispensation

Spørgsmål og svar

 • Et taxameter skal være godkendt og mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (Måleinstrumentdirektivet, MID).
 • Et taxameter skal indeholde følgende komponenter:
  • Et modul til trådløs, sikker og løbende overførsel af data til kørselskontoret.
  • Et modul til satellitbaseret navigation (GNSS) til løbende registrering og logning af taxiens position.
 • Komponenterne og alle forbindelser skal være sammenbygget med taxametret og være forseglede, så de er sikret mod fejl og manipulation.
 • Taxameterenheden skal være forbundet til køretøjet og være forseglet, så enheden er sikret mod fejl og manipulation.
 • Taxameterenheden skal være sikret med en hændelseslog, der registrerer alle hændelser vedrørende taxametret og kontroludstyr, herunder frakobling og strømsvigt.
 • Taxametret og kontroludstyret skal være konstrueret eller indstillet, så det ikke kan fungere, hvis der er en fejl på det kontroludstyr, som skal være tilsluttet taxametret.  

Et taxameter skal indeholde eller være forbundet med en elektronisk kontrolenhed, der registrerer, om der er passagerer i bilen under kørslen. 

Kontrolenheden kan eventuelt fungere sammen med en eller flere kontrolsensorer, f.eks. sædefølere eller infrarøde sensorer.

Kontrolenheden og dens forbindelser med taxametret og kontrolsensorerne skal være forseglet på en sådan måde, at systemet er sikret mod fejl og manipulation.

Bilen skal være udstyret med en taglygte, der lever op til følgende krav:

 

 • Taglygten skal foran være grøn, og der skal stå ”Taxi” på den. Skriften skal være hvid eller gul og bogstaverne skal minimum være 50 mm høje. Arealet, der lyser foran, skal minimum være 185 cm²
 • Hvis taglygten lyser bagud, skal det lyse rødt
 • Lyset i taglygten må ikke kunne tændes, når taxameteret tæller
 • Lyset i taglygten skal være tændt, når der søges hyre
 • Lyset fra taglygten må ikke blænde.
Ja, biler, der skal anvendes til taxi- eller limousinekørsel, skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet, og som tændes automatisk, når én af bilens døre åbnes.
Ja, én cykel eller én barnevogn skal kunne medbringes i eller udenpå taxien.

Dette afhænger af hvilken tilladelse, der knytter sig til bilen:

 

 • Taxitilladelse: Hvis der køres på en taxitilladelse, skal bilen leve op til de hidtidige krav i bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. (BEK 399 af 04/05/2006). Derudover stilles der krav om, at der monteres et MID-godkendt taxameter i en ny bil.
 • Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport: Hvis der køres på en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal bilen leve op til de nye krav i bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport.

Det afhænger af, hvilken tilladelse, der knytter sig til bilen:

 

 • Taxitilladelse: Hvis der køres på en taxitilladelse, skal bilen leve op til de hidtidige krav i bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. (BEK 399 af 04/05/2006).
 • Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport: Hvis der køres på en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal bilen leve op til de nye krav i bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport (BEK XXX af 01/01/2018).

Dette afhænger af hvilken tilladelse, der knytter sig til bilen:

 

 • Limousinetilladelse: Hvis der køres på en limousinetilladelse, skal bilen leve op til de hidtidige krav i bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. (BEK 399 af 04/05/2006).
 • Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport: Hvis der køres på en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal bilen leve op til de nye krav i taxiloven og bekendtgørelse om sær-lige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport.

Det afhænger af, hvilken tilladelse, der knytter sig til bilen:

 

 • Limousinetilladelse: Hvis der køres på en limousinetilladelse, skal bilen leve op til de hidtidige krav i bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv. (BEK 399 af 04/05/2006).
 • Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport: Hvis der køres på en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal bilen leve op til de nye krav i taxiloven og bekendtgørelse om sær-lige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport (BEK XXX af 01/01/2018).Dette indebærer, at der skal føres en elektronisk kørebog, der opfylder SKATs krav.

Her skal man være opmærksom på, at hvis man får fornyet eller ombyttet sin limousinetilladelse til en tilladelse til er-hvervsmæssig persontransport, skal bilen leve op til de nye regler, herunder et værdikriterie på 500.000 kr., hvis ikke det er en specialbygget limousine.

Ja, det skal den, hvis ikke den lever op til lovens regler om at være specialbygget eller har en dokumenteret handelsværdi på min. 500.000 kr. før skatter og afgifter.

Bilen skal leve op til de nye krav i bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport.