International godskørsel for fremmed regning i varebil.

Sidst opdateret 08/08/2022
Her kan du læse mere om de krav, der gælder for international godskørsel for fremmed regning i varebiler.
Du skal have en international varebilstilladelse, hvis du vil transportere gods for fremmed regning med en varebil eller et vogntog med en samlet totalvægt mellem 2.500 kg og 3.500 kg udenfor Danmark og indenfor EU.

Fra den 21. maj 2022 kræves der tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning med varebiler i EU. Tilladelsen udstedes som en fællesskabstilladelse med særlig markering af, at der er tale om godskørsel for fremmed regning i varebiler.

En fællesskabstilladelse udstedes som udgangspunkt for en 10-årig periode, hvorefter den kan fornyes. Fællesskabstilladelsen gælder kun til international godskørsel i varebiler. Godskørsel i varebil i Danmark kræver en national tilladelse.

Spørgsmål og svar

Færdselsstyrelsen har samlet en række svar til hyppigt stillede spørgsmål. Du finder oversigten over svarene ved at trykke her.

Ansøg om international varebilstilladelse

Der er to forskellige blanketter, som skal anvendes i forskellige situationer:


 1. Hvis virksomheden allerede har tilladelse til international godskørsel i varebil, skal du benytte blanketten ”Ansøgning om yderligere tilladelser til international varebilskørsel’’. 
 2. Hvis virksomheden allerede har tilladelse til godskørsel for fremmed regning til køretøjer eller vogntog over 3.500 kg., kan der søges om en kopi af tilladelsen til brug for international godskørsel i varebil. I dette tilfælde, skal egenkapitalkravet for tilladelser til køretøjer og vogntog over 3.500 kg. opfyldes. 
 3. Hvis du ikke i forvejen har en tilladelse til godskørsel i varebil, skal du benytte blanketten ’’ Ansøgning om nye tilladelser til international varebilskørsel ’’. 
Ansøgning

Ansøgning om nye tilladelser til international varebilskørsel

Brug denne blanket når du vil søge om nye tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil

Er virksomheden i forvejen indehaver af en fællesskabstilladelse, skal ansøgningsblanketten til yderligere international varebilstilladelse anvendes. Ydermere gør styrelsen opmærksom på, at en tilladelse til godskørsel for fremmed regning med køretøjer over 3,5 tons, kan anvendes til international godskørsel for fremmed regning med varebil.

Ansøgning

Ansøgning om yderligere tilladelser til international varebilskørsel

Brug denne blanket når du vil søge om yderligere tilladelser til international godskørsel for fremmed regning med varebil
Ansøgning

Ansøgning om fornyelse af tilladelser til international varebilskørsel

Brug denne blanket når du vil søge om fornyelse af internationale tilladelser til godskørsel for fremmed regning med varebil
Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af ny eller yderligere transportleder (bus, gods – varebilskørsel national/international)

Brug denne blanket når du søger om ny eller yderligere transportleder til allerede udstedte tilladelser

For at få en international varebilstilladelse skal følgende krav være opfyldt:

 • Etableringskrav
 • Egenkapital
 • Faglige kvalifikationer
 • Restancer til det offentlige
 • Vandel

Etableringskrav

Virksomheden skal opfylde etableringskravet, som indeholder betingelser om, at virksomheden har:

 

 • Et faktisk etableret og varigt forretningssted i Danmark
 • Udvise god vandel
 • Have et tilstrækkeligt økonomisk grundlag
 • Overholde skatte- og momsregler, hvor virksomheden skal være momsregistreret


Virksomheden må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

Forfalden gæld til det offentlige

Virksomheden og transportlederen må ikke have forfalden ikkepersonlig gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover. Forud for udstedelse af tilladelser indhenter styrelsen høringer hos Skattestyrelsen om forfalden gæld til det offentlige. 

Køretøjer

Virksomheden skal råde over ét eller flere køretøjer. Det gælder uanset, om køretøjet er ejet, leaset, lejet eller andet. Det betyder, at virksomheden skal være registreret som ejer eller bruger af de køretøjer, som virksomheden anvender til vejtransport.

Virksomheden skal have indregistreret et antal køretøjer, svarende til det antal tilladelser som virksomheden ansøger om eller har tilladelser til. I praksis udstedes der et mindre antal buffertilladelser for at imødegå fremtidige situationer, hvor ansøgeren i en periode har færre tilladelser end køretøjer. 

Egenkapital

Virksomheden skal dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til antallet af tilladelser, der ansøges om.

Størrelsen af egenkapitalkravet/sikkerhedsstillelsen bestemmes af, hvor mange tilladelser virksomheden ønsker. Kravet gælder i hele tilladelsesperioden. 

Virksomheden skal dokumentere en egenkapital/sikkerhedsstillelse på 13.350 kr. for den første tilladelse og herefter 6.650 kr. for hver yderligere tilladelse. I tilfælde, hvor en virksomhed har både national og international tilladelse til den samme varebil, opgøres egenkapitalkravet kun for én tilladelse. 

Kravet til opfyldelse af økonomi kan dokumenteres ved:

 

 1. virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har afgivet den første årsrapport
 2. virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det er ikke tilstrækkeligt, at årsrapporten er opstillet af en revisor
 3. erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
 4. garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen


En garanti skal udfærdiges med en særlig tekst, som fremgår af styrelsens vejledning om revisorerklæring og vejledning om garantistillelse.

Færdselsstyrelsen stiller en blanket til rådighed, som revisor kan anvende ved afgivelse af sin erklæring. 

Udpegning af transportleder

For at opfylde kravet om faglige kvalifikationer skal virksomheden udpege en transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå ledelsen af virksomhedens godskørsel. Transportlederen skal have en reel tilknytning til virksomheden, og derudover opfylde betingelserne om faglige kvalifikationer, restancer til det offentlige og vandel. 

Hvis transportlederen er ansat, skal ansættelsen dokumenteres ved fremsendelse af en ansættelseskontrakt. Det skal af ansættelseskontrakten fremgå, at den udpegede transportleder er ansvarlig for virksomhedens transportledelse og får et vederlag på minimum 10.000 kr. om måneden. Hvis transportlederen tillige er chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 35.000 kr. om året.

Hvis den udpegede transportleder er ansat som direktør i virksomheden, skal ansættelseskontrakten for direktørstillingen indsendes som dokumentation for ansættelsen. 

Hvis transportlederen overtager ansvaret for transportledelsen i virksomheden på baggrund af en tjenesteydelseskontrakt, er der særlige krav til kontraktens indhold. Kontrakten skal specificere transportlederens opgaver og ansvar, og det skal præciseres, at opgaverne udføres udelukkende i virksomhedens interesse og ansvaret udøves uafhængigt af de virksomheder, som den pågældende virksomhed udfører transporter for.
 
I tilfælde, hvor transportlederen ikke er ansat i virksomheden, fordi beskæftigelsen udøves som selvstændig erhvervsvirksomhed, skal der ikke foreligge en kontrakt.

Transportlederen skal kunne kontaktes indenfor almindelig arbejdstid fra kl. 10-14.

Faglige kvalifikationer

Transportlederen skal have gennemgået et godsvognmandskursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Kursusudbydere, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, kan give merit svarende til et gennemført og bestået kursus i henhold til bekendtgørelse om godskørsel.

Fritagelse for kursus på baggrund af tidligere beskæftigelse

Ansøgere, der kan fremlægge dokumentation for, at de i de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed, kan fritages for kursusdeltagelse efter ansøgning. Prøven skal bestås.


Udfyld ansøgning om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgningen skal herefter indsendes til Færdselsstyrelsen.

Hvis beskæftigelsen er udført på anden måde end ved lønmodtagerbeskæftigelse, indsendes oplysninger herom, eventuelt vedlagt dokumentation.

Fritagelse for kursus og prøve

Ansøgere, der kan fremlægge dokumentation for, at de vedvarende i en periode på ti år forud for den 20. august 2020 har ledet en virksomhed, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, kan fritages for at gennemføre vognmandskurset og prøven.
 
Ved ansøgning om kursus- og prøvefritagelse, skal arbejdsgivererklæringen i ansøgningsblankettens afsnit II udfyldes med oplysninger om beskæftigelsen i de seneste 10 år forud for 20. august 2020. Erklæringen skal udfyldes og underskrives af arbejdsgiveren.
 
I tilfælde, hvor der er flere arbejdsgivere, skal samtlige arbejdsgivere udfylde en arbejdsgivererklæring. Hvis beskæftigelsen er udført på anden måde end ved lønmodtagerbeskæftigelse, indsendes oplysninger herom, eventuelt vedlagt dokumentation.

Tro- og loveerklæring

Tro- og loveerklæringen i ansøgningens afsnit III skal udfyldes med oplysninger om de perioder i årene 2010 til 2020, hvor virksomheden har udført international godstransport. Hvis det er muligt, skal erklæringen vedlægges dokumentation for én international godstransport, fx en faktura eller et fragtbrev.
 
Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen udfyldt i afsnit I, afsnit II og afsnit III.
 
Fritagelsen for kursus og prøve er alene gældende for transportledere i virksomheder, som har tilladelser til godskørsel i internationale varebiler. Fritagelsen er således ikke gyldig ved virksomhedens senere ansøgning om tilladelser til godskørsel i køretøjer eller vogntog med tilladt totalvægt over 3.500 kg. 

Udfyld ansøgning om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen 

Ansøgning

Ansøgning om fritagelse for kursus, eller kursus og prøve

Udfyld ansøgning om kursusfritagelse i afsnit I. Afsnit II skal udfyldes af din arbejdsgiver med oplysninger om din beskæftigelse. Ansøgningen skal indsendes til Færdselsstyrelsen

 1. Kursusfritagelse til godskørsel over 2,5 tons og 3,5 tons
 2. Kursusfritagelse til buskørsel
 3. Kursusfritagelse til national godskørsel over 2,5 tons
 4. Kursus og prøvefritagelse til International godskørsel over 2,5 tons
   

Løn- og arbejdsvilkår for virksomhedens chauffører

En ansøger eller en indehaver af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster

Færdselsstyrelsen kan ikke rådgive dig om fortolkning af de kollektive overenskomsterne. Råd og vejledning må søges hos egne rådgivere.

Hvad sker der med din ansøgning?

Når vi har modtaget ansøgningen og den påkrævede dokumentation fra virksomheden, indhenter vi oplysninger om straf og domme vedrørende virksomheden, transportlederen, og de(n) administrerende direktør(er) i Kriminalregistret.
Der indhentes samtidig oplysninger om forfalden gæld til det offentlige vedrørende ansøgende virksomheden og den udpegede transportleder. Der skal forventes en høringsperiode på 14 dage.
 
Hvis vi mangler oplysninger, som den ansøgende virksomhed eller transportlederen ikke har indsendt, vil vi anmode om disse oplysninger i forbindelse med opstart af behandlingen af ansøgningen. 

Hvad kan du forvente?

Det er styrelsens mål, at behandlingen af ansøgningen afsluttes senest 60 dage efter vores modtagelse af ansøgningen og den nødvendige dokumentation.
Hvis ansøgningen vedrører yderligere tilladelser, er det styrelsens mål, at behandlingen af ansøgningen afsluttes senest 30 dage efter vores modtagelse af ansøgningen og den nødvendige dokumentation. 

Når tilladelser er udstedt

Kravene, som er gældende på tidspunktet for udstedelse af tilladelserne, er gældende i hele gyldighedsperioden for tilladelserne. Færdselsstyrelsen fører løbende tilsyn med, at alle ovenstående krav er opfyldt.